Sociálně aktivizační služby pro rodiny a dětmi

- číslo registrace: 9858212 -

FINANCOVÁNÍ SLUŽBY JE ZAJIŠTĚNO V RÁMCI PROJEKTU PODPORA VYBRANÝCH DRUHŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE STŘEDOČESKÉM KRAJI Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU - OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST.

Vedoucí služby, sociální pracovnice

Bc. Alena Reitmayerová

tel.: 733 246 423, e-mail: reitmayerova@css-hvozdy.cz

Speciální pedagog

Mgr. et Mgr. Barbora Richtrová

tel.: 604 508 605, e-mail: barbora.richtrova@gmail.com

Pracovnice SAS

Lucie Žáčková

tel.: 739 628 906, e-mail: natyem@seznam.cz

Poslání služby

Posláním Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi CSS Hvozdy, o.p.s. je podpora rodin s dětmi, které nejsou schopny vlivem nepříznivé sociální situace zajistit optimální výchovu a péči dětem. 

Cíl služby

Podpořit zdárný vývoj dítěte a fungování rodiny ze Středočeského kraje, především z regionu Střední Povltaví, Novoknínska a Jílovska, a to formou ambulantní a terénní.

Jedná se o rodiny v dlouhodobé nepříznivé sociální situaci, kterou je např. zvládnutí výchovy dítěte s postižením ( oslabením, opožděním či specifickou vývojovou poruchou učení a chování ), rozvodová problematika, výchovné problémy s dětmi, komunikační problémy, nefunkční styly výchovy, rodiny kde se vyskytuje týrání, zneužívání či zanedbávání, domácí násilí.

Cílová skupina

Cílovou skupinou této služby jsou rodiny s dítětem či dětmi předškolního věku ( 1 - 6 let ), mladší děti ( 7 - 10 let ), starší děti ( 11 - 15 let ) a dorost ( 16 - 18 let ).

Forma poskytování služby

Forma poskytování služby je ambulantní na pobočce CSS Hvozdy, o.p.s. v MFC Štěchovice, Profesora Lista 393, 252 07 Štěchovice.

Provozní doba služby


                        Bc. Alena Reitmayerová      Mgr. et. Mgr. Barbora Richtrová               Lucie Žáčková
Pondělí                   ------                                       ------                          09:00 - 13:00 hodin 
Úterý                       ------                                       ------                          14:00 - 18:00 hodin (workshop / 14 dní)
Středa                     ------                                       ------                          08:00 - 16:00 hodin 
Čtvrtek         08:00 - 16:30 hodin                  08:00 - 16:30 hodin                 08:00 - 16:00 hodin
Pátek                      ------                                            ------                                          ------

Poskytované služby v rámci SAS

V rámci této služby poskytujeme výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (speciálně pedagogická diagnostika, reedukace - náprava, primárně preventivní a rozvíjející individuální i skupinové programy, odborné přednášky).

Dále zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti (individuální programy se zaměřením na podporu, obnovení, udržení či posílení kompetencí zvládání samostatného života a péče o vlastní osobu, např. nácvik koncentrace pozornosti, percepční, motorická a paměťová cvičení apod.), pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání sobních záležitostí.

Formy poskytované služby

  • základní sociální poradenství
  • speciálně pedagogické poradenství
  • psychologické poradenství a diagnostika
  • sociálně terapeutické činnosti
  • poradenství s prvky psychoterapie a v oblasti narušení komunikačních schopností
  • arteterapie pro děti a dospívající
  • výchovné, vzdělávací aktivizační činnosti
  • zprostředkování kontaktu s jiným odborným pracovištěm

Souhlas s užíváním a zpracováním osobních údajů

Osobní údaje, které mohou být vyžádány v souvislosti s poskytnutím služby SAS:

- jméno, adresa nebo pouze město či obec, telefonický a e-mailový kontakt

Veškeré další informace potřebné pro poskytnutí služby mohou být používány pouze s Vaším písemným souhlasem!