Etický kodex


Etický kodex Centra sociálních služeb Hvozdy, o.p.s. je v souladu s Etickým kodexem sociálních pracovníků České republiky.

Etické zásady

Sociální pracovník dbá na dodržování lidských práv u skupin i jednotlivců, tak jak jsou vyjádřeny v Chartě lidských práv Spojených národů a v Úmluvě o právech dítěte.

Sociální pracovník respektuje jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu, či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.

Sociální pracovník respektuje právo každého jedince na seberealizaci v míře, aby současně nedocházelo k omezení takového práva druhých osob.

Sociální pracovník pomáhá jednotlivcům, skupinám, komunitám a dobrovolným společenským organizacím svými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi při jejich rozvoji a při řešení konfliktů jednotlivců se společností a jejich následků.

Sociální pracovník musí dávat přednost své profesionální odpovědnosti před svými soukromými zájmy. Služby, které poskytuje, musí být na nejvyšší odborné úrovni.

Pravidla etického chování sociálního pracovníka

Ve vztahu ke klientovi

Sociální pracovník vede své klienty k vědomí odpovědnosti sám za sebe. Sociální pracovník jedná tak, aby chránil důstojnost a lidská práva svých klientů.

Sociální pracovník pomáhá se stejným úsilím a bez jakékoliv formy diskriminace všem klientům. Při žádné formě diskriminace nespolupracuje a nezúčastní se jí.

Chrání klientovo právo na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Data a informace požaduje s ohledem na potřebnost při zajištění služeb, které mají být klientovi poskytnuty. žádnou informaci o klientovi neposkytne bez jeho souhlasu. Výjimkou jsou osoby s omezenou způsobilostí k právním úkonům nebo jestliže jsou ohroženy další osoby. V případech správního řízení umožňuje účastníkům tohoto řízení nahlížet do spisů.

Sociální pracovník dbá, aby klienti obdrželi všechny služby a dávky sociálního zabezpečení na které mají nárok, a to nejen od instituce, ve které je zaměstnán, ale i ostatních příslušných zdrojů. Poučí klienty o povinnostech, které vyplývají z takto poskytnutých služeb a dávek. Pomáhá řešit i jiné záležitosti a problémy klienta týkající se jiné složky jeho života.

Sociální pracovník hledá možnosti jak zapojit klienty do procesu řešení jejich problémů.

Ve vztahu ke svému zaměstnavateli

Sociální pracovník odpovědně plní své povinnosti vyplývající ze závazku ke svému zaměstnavateli.

V zaměstnavatelské organizaci vytváří takové podmínky, které umožní sociálním pracovníkům v ní zaměstnaným přijmout a uplatňovat závazky, vyplývající z tohoto kodexu.

Snaží se ovlivňovat sociální politiku, pracovní postupy a jejich praktické uplatňování ve své zaměstnavatelské organizaci s ohledem na co nejvyšší úroveň služeb poskytovaných klientům.

Ve vztahu ke svým kolegům

Sociální pracovník respektuje znalosti a zkušenosti svých kolegů a ostatních odborných pracovníků. Vykonává a rozšiřuje spolupráci s nimi a tím zvyšuje kvalitu poskytované sociální služby.

Respektuje rozdíly v názorech a praktické činnosti kolegů, ostatních odborných a dobrovolných pracovníků.

Kritické připomínky k nim vyjadřuje na vhodném místě a vhodným způsobem.

Ve vztahu ke svému povolání a odbornosti

Sociální pracovník dbá na udržení a zvyšování prestiže svého povolání. Neustále se snaží o udržení a zvýšení odborné úrovně sociální práce a uplatňování nových přístupů a metod.

Brání tomu, aby odbornou sociální práci prováděl nekvalifikovaný pracovník bez patřičného vzdělání.

Je zodpovědný za své soustavné celoživotní vzdělávání a výcvik, což je základ pro udržení stanovené úrovně odborné práce a schopnosti řešit etické problémy a dilema.

Pro svůj odborný růst využívá znalosti a dovednosti svých kolegů a jiných odborníků, naopak své znalosti a dovednosti rozšiřuje v celé oblasti sociální práce.

Ve vztahu ke společnosti

Sociální pracovník má právo i povinnost upozorňovat širokou veřejnost a příslušné orgány na způsoby, kterými společnost, vláda nebo jedinci přispívají k obtížím a utrpení lidí a nesnaží se o jejich ukončení.

Působí na rozšíření možnosti a příležitosti ke zlepšení kvality života pro všechny lidi, a to se zvláštním zřetelem ke znevýhodněným a postiženým jedincům a skupinám.

Sociální pracovník působí na zlepšení podmínek, které zvyšují vážnost a úctu ke kulturám, které vytvořilo lidstvo.

Etické problémové okruhy

Sociální pracovník eticky uvažuje při sociálním šetření, sběru informací, jednáních a při své profesionální činnosti o použití metod sociální práce, o sociálně technických opatřeních a administrativně správních postupech z hlediska účelu, účinnosti a důsledků na klientův život.

Základní etické problémy jsou

Při konfliktu zájmu samotného sociálního pracovníka se zájmem klienta - řešení hledá speciální pedagog a klient.
Při konfliktu klienta a jiného občana - sociální pracovník poskytuje asistenci a podporu při prosazování oprávněných zájmů klienta. Nejedná jménem klienta. V případě zhoršených komunikačních schopností klienta se snaží zvolit náhradní komunikační techniku a zprostředkovat informace.
Při konfliktu zájmu klientů a ostatní společností - poskytuje klientovi asistenci a podporu při prosazování oprávněných zájmů. Pracuje na zadání od klienta a pomáhá mu při získávání informací a kontaktů vedoucích k řešení.
Pracovník usiluje o to, aby uživatel využil všech svých schopností a dovedností a podporuje ho v jejich rozvíjení.
Pracovník hledá možnosti, jak co nejvíce zapojit uživatele do procesu rozhodování o sobě samých a řešení jejich problémů.

Sociální pracovník požaduje uznání toho, že je zodpovědný za své jednání vůči osobám, se kterými pracuje, vůči kolegům, zaměstnavatelům, profesní organizaci a vzhledem k zákonným ustanovením, a že tyto odpovědnosti mohou být ve vzájemném konfliktu.

Sociální pracovník má ve své náplni roli pracovníka, který klientům pomáhá a současně má klienty kontrolovat. Vztahy mezi těmito protichůdnými aspekty sociální práce vyžadují, aby si sociální pracovníci vyjasnili etické důsledky kontrolní role a do jaké míry je tato role přijatelná z hlediska základních hodnot sociální práce.

Postupy při řešení etických problémů

Závažné etické problémy budou probírány a řešeny ve skupinách pracovníků v rámci porad a supervizí. Pracovník sociální péče má mít možnost: diskutovat, zvažovat a analyzovat tyto problémy ve spolupráci s kolegy a dalšími odborníky, event. i za účasti stran, kterých se týkají.

Pravidla etického chování 

pracovníků v sociálních službách CSS Hvozdy, o.p.s.

I. VE VZTAHU K UŽIVATELI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Pracovníci v sociálních službách:

Ctí uživatele služeb jako rovnocenné bytosti a chovají se k nim s respektem. Při kontaktu s uživateli dodržují pravidla slušného chování a běžného společenského styku.
Vedou své klienty k vědomí vlastní odpovědnosti za jednání a chování v kolektivu a zařízení CSS Hvozdy o.p .s.
Respektují lidskou důstojnost uživatelů, uznávají jejich právo na sebeurčení. Jednají tak, aby chránili důstojnost a lidská práva svých klientů.
Pomáhají se stejným úsilím a bez jakékoliv formy diskriminace všem uživatelům .
Přijímání darů od uživatelů se řídí vnitřními předpisy společnosti.
Mezi uživateli rozhodují a jednají nestranně, dohlíží na objektivní a spravedlivá rozhodnutí.
Chrání uživatelovo právo na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. 
Žádnou informaci o uživateli neposkytují bez jeho souhlasu.
Dbají o to, aby uživatelé obdrželi všechny služby, na které mají nárok, a  to nejen od zařízení, ve kterém je pracovník zaměstnán, ale i od dalších návazných zdrojů.
Pomáhají uživatelům řešit problémy týkající se jejich života, navrhují jim různé alternativy řešení problémů a zapojují je do procesu řešení těchto problémů. Usilují o zlepšení životních podmínek uživatelů a napomáhají k vytváření nekonfliktního prostředí.
V každém ohledu respektují svobodné rozhodování uživatelů, jejich právo žít životem podle vlastních představ.
Dodržují zásady mlčenlivosti o věcech, které by mohly poškodit zájmy uživatele a jeho osobní důstojnost nebo by byly v rozporu s jeho právy, či zákonnými normami.
Analyzují, kolik pomoci a péče poskytnout, aby stimulovali uživatele ke změně postojů a k odpovědnému jednání. Dbají o to, aby nedocházelo k zneužití poskytované pomoci a péče.

II. VE VZTAHU KE SVÉMU ZAMĚSTNAVATELI

Pracovníci v sociálních službách:

Odpovědně plní své povinnosti vyplývající ze závazku ke svému zaměstnavateli. Za svou práci nesou plnou odpovědnost a snaží se, aby úroveň poskytovaných služeb byla co nejvyšší.

Respektují poslání služeb organizace, principy a cíle poskytovaných služeb .
Spolupracují na vytváření metodických postupů, dbají na jejich praktické uplatňování s ohledem na co nejvyšší úroveň poskytovaných služeb.
Respektují a odpovědně plní zadané úkoly a povinnosti.
K majetku společnosti se chovají tak, aby nedošlo k jeho zcizení nebo poškození.
Zachovávají mlčenlivost o věcech, které by mohly poškodit oprávněné zájmy zaměstnavatele.
Chovají se a vystupují na veřejnosti vždy tak, aby chránili dobré jméno společnosti a nesnižovali její důvěru v očích veřejnosti.

III. VE VZTAHU KE SVÝM KOLEGŮM

Pracovníci v sociálních službách:

Při kontaktu se svými spolupracovníky dodržují pravidla slušného chování a běžného společenského styku.

Respektují znalosti svých kolegů a ostatních odborných pracovníků.
Vyhledávají a rozšiřují spolupráci s nimi a tím zvyšují kvalitu poskytovaných sociálních služeb.
Respektují rozdíly v názorech a praktické činnosti kolegů a ostatních odborných pracovníků. Kritické připomínky k nim vyjadřují na vhodném místě odpovídajícím způsobem.
Navzájem se v pracovním kolektivu podporují a aktivně rozvíjejí úctu k sobě i druhým.
Vystupují jako ochránci uživatele, zejména pokud je péče o uživatele ohrožena nevhodným chováním nebo jednáním jiného zaměstnance nebo jiné osoby.

IV. VE VZTAHU KE SVÉMU POVOLÁNÍ A ODBORNOSTI

Pracovníci v sociálních službách:

Dbají o udržení a zvyšování prestiže svého povolání. Neustále se snaží o udržení a zvýšení odborné úrovně sociální práce a uplatňování nových přístupů a metod. Vždy dávají přednost své profesionální odpovědnosti před svými soukromými zájmy.

Jsou zodpovědní za kvalitu poskytované péče a usilují o své soustavné celoživotní vzdělávání a výcvik. Pro svůj odborný růst využívají znalosti a dovednosti svých kolegů, jiných odborníků, časopisů, knih, zúčastňují se přednášek, školení, supervizí...

POSTUP PŘI ŘEŠENÍ ETICKÝCH KONFLIKTŮ

Zaměstnanec, který zjistí etický konflikt nebo má domněnku o jeho existenci, je povinen tuto skutečnost ohlásit svému přímému nadřízenému, informuje ho o problému a žádá řešení nebo vyjasnění situace. Nadřízený pracovník je povinen konflikt prošetřit a navrhnout příslušná opatření.