Financování sociálních služeb


Financování poskytovaných sociálních služeb se skládá z několika různých forem. Kromě plateb našich uživatelů pobytových služeb (platba za ubytování, stravu, příspěvek na péči), je nezbytnou složkou také financování z veřejných prostředků. Zde jsou uvedeny subjekty, které se podílejí na veřejném financování všech sociálních služeb, které v současné době poskytujeme.

Operační program zaměstnanost

Projektem z OP Zaměstanost je zajištěno víceleté (říjen 2016 - prosinec 2019) financování vybraných druhů sociálních služeb. V naší společnosti se toto financování týká služeb STD a SAS a mělo by vést ke kvalitním, dostupným a efektivním sociálním službám.

Projekty, dotace a granty

Jedná se o projekty, dotační a grantová řízení a veřejné zakázky, které jsme realizovali v různých časových obdobích v rámci poskytovaných sociálních služeb. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty z různých zdrojů.