Jednotlivé sociální služby

Naše obecně prospěšná společnost poskytuje služby sociální péče, sociální prevence a odborného sociálního poradenství. Jedná se o služby pobytové, ambulantní i terénní. Všechny sociální služby jsou poskytovány podle zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění. Oprávnění k poskytování sociálních služeb vzniklo na základě Rozhodnutí krajského úřadu Středočeského kraje o registracích jednotlivých sociálních služeb.  

Máme celou řadu cílových skupin, které se liší dle jednotlivých poskytovaných služeb, ale obecně se jedná o osoby s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, kombinovaným postižením, zdravotním postižením, rodiny s dítětem či dětmi, osoby v krizi, děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy a seniory. 

V současnosti poskytujeme naše služby pro osoby z Prahy a Středočeského kraje. Ambulantní služby jsou pak zaměřeny zejména na klienty z oblasti Prahy - západ, konkrétně Středního Povltaví. 

Důvod pro odmítnutí pobytové služby

§ 91 z. č. 108/2006 Sb., O sociálních službách:
a) CSS Hvozdy, o.p.s. neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá.b) CSS Hvozdy, o.p.s. nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby, o kterou osoba žádá.c) Zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby.d) Osobě, která žádá o službu byla vypovězena v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

§ 36 vyhl. č. 505/2006 Sb.,kterou se provádějí některá ustanovení zák. o sociálních službách:
a) Zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení.b) Osoba není schopná čerpání služeb z důvodu akutní infekční nemoci.c) Chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

Jestliže dojde k odmítnutí uzavřít se zájemcem smlouvu o poskytnutí sociální služby z důvodů výše uvedených, vydá o tomto společnost zájemci na jeho žádost písemné oznámení s uvedením důvodu odmítnutí uzavření smlouvy. Další podmínky určuje Smlouva o poskytování služeb. 

Podávání stížností

Pokud nejste spokojeni s průběhem poskytované sociální služby, nebo s jednáním našeho pracovníka, můžete kdykoliv podat stížnost. Stížnost můžete podat buď ústní nebo písemnou formou, navíc máte možnost podat stížnost zcela anonymněStížnost lze podat těmito způsoby - v kanceláři společnosti vedoucímu služby či vedení společnosti nebo do označené schránky na stížnosti. Doba k vyřízení stížnosti je 30 dnů od evidence.

Muzikoterapie

Od října 2016 probíhají v naší společnosti v rámci Týdenního stacionáře hodiny muzikoterapie pod vedením zkušené lektorky. Muzikoterapie je léčebná metoda používající jako terapeutického prostředku hudbu.Důraz je kladen především na dýchání, kdy za doprovodu relaxační hudby dochází k celkové harmonizaci a uvolnění. Našim uživatelům se hodiny velice líbí a s nadšením sobě vlastním se aktivně zapojují do všech činností této terapie.