Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

- číslo registrace: 6917618 -

Vedoucí služby

Mgr. Kristýna Papírníková

tel.: 773 959 831, e-mail: papirnikova@css-hvozdy.cz

Sociální pracovnice

Mgr. Kristýna Papírníková

tel.: 773 959 831, e-mail: papirnikova@css-hvozdy.cz

Pracovnice NZDM

Lucie Žáčková

tel.: 739 628 906, e-mail: natyem@seznam.cz

Poslání služby

Posláním naší služby je poskytovat uživateli z cílové skupiny pomoc a podporu ve složitých osobních i rodinných situacích. Usnadnit uživateli přechod do samostatného života a tím přispět k jeho vyšší kvalitě.

Cíl služby

Cílem je zlepšit kvalitu života uživatele předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace.

Strategickým cílem NZDM je dlouhodobě poskytovat kvalitní a odborné sociální služby cílové skupině, které vycházejí z konkrétních individuálních potřeb uživatelů.

Cílová skupina

Cílovou skupinou služby jsou děti, mládež a mladí lidé ve věku od 6 do 26 let, kteří se ocitli v nepříznivé životní a sociální situaci, kteří jsou ohrožení společenskými nežádoucími jevy a sociálním vyloučením, ohrožení závislostí nebo závislí na návykových látkách, kteří se ocitli v krizi či vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi a také rodiny s dítětem či dětmi. 

Forma poskytování služby

Služba NZDM je poskytována ambulantní formou na pobočce CSS Hvozdy, o.p.s. v MFC Štěchovice (Profesora Lista 393, 252 07 Štěchovice).

Provozní doba a kapacita služby

                    Pondělí až čtvrtek          12:00 - 16:30 hodin

                 Kapacita služby je 30 uživatelů za rok. Maximální denní kapacita je 10 až 12 uživatelů.

Poskytované činnosti v rámci NZDM

Vytváříme pestrou nabídku aktivizačních programů, poskytujeme informace, odbornou podporu a pomoc a tak zmírňujeme nepříznivou situaci uživatele - poskytujeme výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí a další činnosti v rámci prevence sociálně patologických jevů.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností (výtvarná činnost, rukodělná činnost, obecná gramotnost, všeobecný rozhled apod.)
 • zajištění podmínek pro přiměřené vzdělání (např. vedení k pravidelné docházce do školy, vedení k zajištění klidného prostředí dítěte pro přípravu do školy)
 • zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity 
 • pracovně výchovná činnost s dětmi ( aktivity spojené se vzděláním - pomoc se školní přípravou, doučování, pomoc s DÚ či referáty, atd. )

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • poskytování poradenství umožňující lepší orientaci ve společenském prostředí
 • poskytování doprovodů do institucí - škola, soud, policie, úřady, apod.
 • podpora pozitivní komunikace a začlenění do skupiny vrstevníků nebo společnosti - skupinové aktivity

Sociálně terapeutické činnosti

 • poskytování krizové intervence a odborných kontultací
 • poskytování odborných konzultací

Pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 • práce s osobami blízkými - se souhlasem uživatele

Další činnosti v rámci prevence sociálně patologických jevů

 • spolupráce se státní správou a samosprávou
 • spolupráce se základní školou, výchovným poradcem, speciálním pedagogem a psychologem
 • spolupráce se zařízeními a organizacemi, které poskytují návaznou síť služeb
 • preventivní programy (promítání filmů, diskuze a besedy) na téma sexualita, šikana, drogy, záškoláctví, kriminalita apod.
 • skupinové debaty, přednášková činnost, promítání tematických filmů apod.
 • poskytnutí informačního servisu