Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

- číslo registrace: 6917618 -

Vedoucí služby

Veronika Stujová

mobil: 733 196 118, e-mail: stujova@css-hvozdy.cz

Poslání služby

Posláním naší služby je poskytovat uživateli z cílové skupiny pomoc a podporu ve složitých osobních i rodinných situacích. Usnadnit uživateli přechod do samostatného života a tím přispět k jeho vyšší kvalitě.

Cíl služby

Cílem je zlepšit kvalitu života uživatele předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace.

Cílová skupina

Cílovou skupinou služby jsou děti, mládež od 6 do 15 let ohrožené společensky nežádoucími jevy.

Forma poskytování služby

Služba je poskytována ambulantní formou na pobočce CSS Hvozdy, o.p.s., v MFC Štěchovice (Profesora Lista 393, 252 07 Štěchovice). 

Provozní doba a kapacita služby

Ambulantní: pondělí až čtvrtek          12:00 - 16:30 hodin

Maximální denní kapacita je 10 až 12 uživatelů.


Poskytované činnosti v rámci NZDM

Vytváříme pestrou nabídku aktivizačních programů, poskytujeme informace, odbornou podporu a pomoc a tak zmírňujeme nepříznivou situaci uživatele - poskytujeme výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí a další činnosti v rámci prevence sociálně patologických jevů.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností (výtvarná činnost, rukodělná činnost, obecná gramotnost, všeobecný rozhled apod.)
 • zajištění podmínek pro přiměřené vzdělání (např. vedení k pravidelné docházce do školy, vedení k zajištění klidného prostředí dítěte pro přípravu do školy)
 • zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity 
 • pracovně výchovná činnost s dětmi ( aktivity spojené se vzděláním - pomoc se školní přípravou, doučování, pomoc s domácími úkoly či referáty, atd. )

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • poskytování poradenství umožňující lepší orientaci ve společenském prostředí
 • podpora pozitivní komunikace a začlenění do skupiny vrstevníků nebo společnosti - skupinové aktivity

Sociálně terapeutické činnosti

 • poskytování krizové intervence a odborných konzultací

Pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

Další činnosti v rámci prevence sociálně patologických jevů

 • spolupráce se zařízeními a organizacemi, které poskytují návaznou síť služeb
 • preventivní programy s tématy sociálně patologických jevů
 • v případě nutnosti spolupráce se základní školou, orgány státní správy, apod.