Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

- číslo registrace: 6917618 -

Posláním služby je vytvářet přátelské prostředí pro děti a mládež, vytvářet podmínky pro navázání kontaktu s nimi prostřednictvím vhodných způsobů trávení volného času a poskytovat pomoc a podporu dětem a mladým lidem ve složitých osobních i rodinných situacích, dále usnadnit jejich přechod do samostatného života a tím přispět k jeho vyšší kvalitě.

Cílem je zlepšit kvalitu života uživatele předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, poskytnout cílové skupině prostor pro setkávání a trávení volného času, informační servis, odbornou pomoc a podporu. Vést uživatele k dodržování základních pravidel a tím pozitivně působit na jejich chování, které se může následně odrazit v jejich životě, vést je k zodpovědnému přístupu k životu a k přijetí důsledků svého rizikového chování, vytvářet podmínky pro seberealizaci a rozvíjet spolupráci s dalšími institucemi.

Cílová skupina - děti a mládež ve věku od 7 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, nachází se v nepříznivé sociální situaci a hledají alternativu k běžně trávenému volnému času.

Forma poskytování - terénní forma a ambulantní forma v detašovaném pracovišti Harmonia - kulturní a vzdělávací centrum (ulice Krátká 422, 252 07 Štěchovice) 

Provozní doba - pondělí až čtvrtek 12:30 - 16:30 hod. (ambulantní fomra), středa 12:30 - 16:30 hod. (terénní forma)

POSKYTOVANÉ ČINNOSTI V RÁMCI SLUŽBY

Při poskytování služeb NZDM se pracovníci řídí principem nízkoprahovosti. Vytváříme pestrou nabídku aktivizačních programů, poskytujeme informace, odbornou podporu a pomoc a tak zmírňujeme nepříznivou situaci uživatele.


Čím se zabýváme, co u nás může uživatel dělat?

- Pokud ho něco trápí, vyslechneme ho, podpoříme ho a pokusíme se mu pomoci
- Můžeme si povídat například o těchto věcech - sexuální výchova a mezilidské vztahy, drogy, násilí, šikana a kyberšikana, záškoláctví, zdraví životní styl, předsudky a tolerance k druhým, kriminalita a delikvence apod.
- Uživatel může přijít sám/sama s nějakým zajímavým nápadem a naši pracovníci ho pomůžou velice rádi uskutečnit
- Pomůžeme s přípravou do školy - i školní příprava totiž může být zábava (např. formou výtvarných a rukodělných činností)
- Uživatel si u nás může odpočinout ( stolní fotbal, tvůrčí aktivity, společenské a sportovní hry )
- K dispozici je počítač a internet - pokud bude uživatel chtít, naučíme ho s ním pracovat ( počítačová gramotnost )
- Služba je zdarma, dobrovolná a uživatel má právo zůstat v anonymitě.

KONTAKT

Veronika Stujová - vedoucí služby, mobil: 733 196 118, e-mail: stujova@css-hvozdy.cz