Odborné sociální poradenství

- číslo registrace: 8769151 -

Vedoucí služby, sociální pracovnice

Mgr. Kristýna Papírníková

tel.: 773 959 831, e-mail: papirnikova@css-hvozdy.cz

Poslání služby

Posláním odborného sociálního poradenství je nabídnout uživatelům z cílových skupin diskrétní, nestranné a nezávislé služby při řešení jejich tíživé životní situace, při rozkrývání problému způsobených neznalostí dostupných služeb a při překonávání bariér spočívajících v neschopnosti účinně vyjádřit své potřeby. 

Cíl služby

Cílem služby OSP je zlepšovat dostupnost odborných poradenských služeb osobám s mentálním postižením, zdravotním postižením a jejich rodinám a také osobám v krizi ohroženým na trhu práce ze Středočeského kraje (především z regionu Střední Povltaví) a z Prahy. 

Cílová skupina

Cílovou skupinou služby OSP jsou děti a mládež ( 6 - 26 let ) ohrožení společensky nežádoucími jevy, osoby s jiným zdravotním, kombinovaným, mentálním, tělesným, sluchovým, zrakovým či zdravotním postižením, dále osoby v krizi, rodiny s dítětm či dětmi a senioři.

Forma poskytování služby

Služba je poskytována formou ambulantní na pobočce CSS Hvozdy, o.p.s. v MFC Štěchovice (Profesora Lista 393, 252 07 Štěchovice) a dále terénní formou na základě předchozí domluvy.

Provozní doba služby

Služba je poskytována vždy ve středu od 08:00 do 16:00 hodin v MFC Štěchovice.                    

Poskytované služby v rámci OSP

V rámci služby neposkytujeme právní poradenství, které nesouvisí s obtížnou sociální situací žadatele, finanční půjčky, ubytování, nebo stravování. Poskytujeme následují:

 • Poskytnutí informace, rady, nebo podpory směřující k řešení nepříznivé sociální situace žadatele z cílové skupiny
 • Poskytnutí informace, rady nebo podpory členům rodiny osoby z cílové skupiny
 • Poskytnutí sociálního a sociálně právního poradenství
 • Poskytnutí psychologického poradenství a diagnostiky - bilanční diagnostika
 • Poskytnutí personálního poradenství (CV, přijímací pohovor apod.)
 • Poskytnutí terénního odborného sociálního poradenství
 • Poskytnutí pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů, při vyřizování běžných záležitostí, při obnovení nebo upevnění kontaktů v místě bydliště uživatele
 • Poskytnutí informací a rad v oblasti vzdělávání, pracovního uplatnění, sociální rehabilitace a dalších oblastí souvisejících s problémy osob z cílové skupiny
 • Zhotovování různých písemností, pomoc při vyplňování žádostí, formulářů ad.
 • Odkazování uživatelů na další návazné služby, odborná pracoviště ad.
 • Zprostředkování kontaktů a jednání s úřady, institucemi, odbornými pracovišti, odborníky podle potřeb a přání uživatele