Odlehčovací služba

- číslo registrace: 4798443 -

Vedoucí služby

Romana Hromádková

tel.: 724 110 441, e-mail: hromadkova@css-hvozdy.cz

Sociální pracovnice

Mgr- Kristýna Papírníková

tel.: 773 959 831, e-mail: papirnikova@css-hvozdy.cz

Poslání služby

Posláním odlehčovací služby je poskytnout pomoc a podporu potřebným po přechodnou dobu, po kterou jim tuto pomoc a péči nemůže zabezpečit rodina nebo jiná blízká osoba. Podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb uživatele, respektuje a zachovává jejich důstojnost. 

Cíl služby

Cílem služby je fyzickým osobám trvale pečujícím o blízkou osobu, která má z důvodu onemocnění nebo zdravotního postižení sníženou soběstačnost, umožnit nezbytný odpočinek nutný pro regeneraci sil a po tuto dobu zajistit klientům kvalitní sociální službu. 

Cílová skupina

Služba je určena pro osoby s lehkým a středně těžkým mentálním postižením a pro osoby se zdravotním postižením. 

Forma poskytování služby

Odlehčovací služba je poskytována formou pobytového stacionáře v areálu CSS Hvozdy, o.p.s. v rodinných domech typu OKAL. Zařízení není bezbariérové.

Provozní doba služby


Provozní doba služby OS je vždy první a třetí víkend v měsíci a v případě volné kapacity v TS je možné využít pobyt OS i během týdne.

Víkendová provozní doba - pátek, 16:00 hodin až pondělí, 08:00 hodin

Souhlas s nakládáním a s poskytnutím osobních údajů

Osobní údaje, které mohou být vyžádány v souvislosti s poskytnutím služby OS:

- jméno, adresa, telefonický nebo e-mailový kontakt, datum narození, výše příspěvku na péči, výše invalidního důchodu, zdravotní pojišťovna, poslední lékařská zpráva, zpráva psychiatra, potravinářský průkaz

Veškeré další informace potřebné pro poskytnutí služby mohou být používány pouze s Vaším písemným souhlasem!

Platby uživatelů služby

Uživatelům služby se účtují platby za pobyt, stravu a příspěvek na péči dle aktuálního ceníku služby. Uživatel odlehčovací služby je povinen zaplatit úhradu za pobyt v CSS Hvozdy, o.p.s. před zahájením čerpání služby, a to v hotovosti v CSS Hvozdy, o.p.s. nebo na bankovní účet č.2852541359/0800 pod VS, kterým je rodné číslo uživatele.