Poskytované sociální služby


Naše obecně prospěšná společnost poskytuje služby sociální péče, sociální prevence a odborného sociálního poradenství. Jedná se o služby pobytové, ambulantní i terénní. Všechny sociální služby jsou poskytovány podle zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění. Oprávnění k poskytování sociálních služeb vzniklo na základě Rozhodnutí krajského úřadu Středočeského kraje o registracích jednotlivých sociálních služeb.

Jaká je naše cílová skupina?

Našimi cílovými klienty jsou osoby s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, kombinovaným postižením, zdravotním postižením, rodiny s dítětem či dětmi, osoby v krizi, děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy a seniory.

Kde všude působíme?

Městys Štěchovice a okolní obce, ZŠ Štěchovice, ZŠ Slapy, ZŠ Hradištko, DPS Štěchovice a hlavní město Praha.

Pobytové sociální služby

Ambulantní a terénní sociální služby

Důvod pro odmítnutí pobytové služby


§ 91  z. č. 108/2006 Sb., O sociálních službách:
a) CSS Hvozdy, o.p.s. neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá.
b) CSS Hvozdy, o.p.s. nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby, o kterou osoba žádá.
c) Zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby.
d) Osobě, která žádá o službu byla vypovězena v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

§  36  vyhl. č. 505/2006 Sb.,kterou se provádějí některá ustanovení zák. o sociálních službách:
a) Zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení.
b) Osoba není schopná čerpání služeb z důvodu akutní infekční nemoci.
c) Chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

Jestliže dojde k odmítnutí uzavřít se zájemcem smlouvu o poskytnutí sociální služby z důvodů výše uvedených, vydá o tomto společnost zájemci na jeho žádost písemné oznámení s uvedením důvodu odmítnutí uzavření smlouvy. Další podmínky určuje Smlouva o poskytování služeb.

Podávání stížností


Pokud nejste spokojeni s průběhem poskytováné sociální služby, nebo s jednáním našeho pracovníka, můžete kdykoliv podat stížnost. Stížnost můžete podat buď ústní nebo písemnou formou, navíc máte možnost podat stížnost zcela anonymně.

Stížnost lze podat těmito způsoby:
- v kanceláři společnosti vedoucímu služby či vedení společnosti nebo do označené schránky na stížnosti

Doba k vyřízení stížnosti je 30 dnů od evidence.

Financování z veřejných prostředků a etický kodex 


V těchto sekcích naleznete subjekty, které se podílejí na veřejném financování všech sociálních služeb, které v současnosti poskytujeme, dále dotace, granty a projekty, které jsme realizovali nebo stále realizujeme. Také zde naleznete Etický kodex CSS Hvozdy, o.p.s., a pravidla etického chování pracovníků v sociálních službách.