Sociálně aktivizační služby pro rodiny a dětmi

- číslo registrace: 9858212 -

FINANCOVÁNÍ SLUŽBY JE ZAJIŠTĚNO V RÁMCI PROJEKTU PODPORA VYBRANÝCH DRUHŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE STŘEDOČESKÉM KRAJI Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU - OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST.

Vedoucí služby, sociální pracovnice
Bc. Alena Reitmayerová
mobil: 733 246 423, e-mail: reitmayerová@css-hvozdy.cz

Poslání služby

Posláním Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi CSS Hvozdy, o.p.s., je podpora rodin s dětmi, které nejsou schopny vlivem nepříznivé sociální situace zajistit optimální výchovu a péči dětem. 

Usilovat o to, aby ve shodě s přáním uživatele mohli členové rodiny maximální možnou měrou integrovat do přirozeného místního společenství. Respektovat jejich svobodnou vůli ve výběru aktivit a vést je k přiměřené zodpovědnosti za vlastní rozhodnutí.

Cíl služby

Podpořit zdárný vývoj dítěte a fungování rodiny ze Středočeského kraje, především z regionu Střední Povltaví, a to formou ambulantní a terénní.

Jedná se o rodiny v dlouhodobé nepříznivé sociální situaci, kterou je např. zvládnutí výchovy dítěte s postižením (oslabením, opožděním či specifickou vývojovou poruchou učení a chování), rozvodová problematika, výchovné problémy s dětmi, komunikační problémy, nefunkční styly výchovy, rodiny, kde se vyskytuje týrání, zneužívání či zanedbávání, domácí násilí.

Cílová skupina

Cílovou skupinou této služby jsou rodiny s dítětem či dětmi kojeneckého věku (do 1 roku), předškolního věku (1 - 6 let), mladší děti (7 - 10 let), starší děti (11 - 15 let), dorost (16 - 18 let), mladí dospělí (19 - 26 let) a dospělí (27-64 let).

Forma poskytování služby

Forma poskytování služby je terénní a ambulantní. Terénní v rodinách regionu Středního Povltaví ; ambulantní na pobočce CSS Hvozdy, o.p.s., v MFC Štěchovice, Profesora Lista 393, 252 07 Štěchovice.

Provozní doba služby


                                                            Ambulantní forma                          Terénní forma
                        Pondělí                       08:00 - 16:00  (12:00 - 16:00 pro objednané)                                        
                        Úterý                           14:00 - 18:00  (jednou za 14 dní)                                  
                        Středa                         08:00 - 12:00                                   08:00 - 16:00          
                        Čtvrtek                                                                                 08:00 - 16:00 
                        Pátek                           08:00 - 14:00                                   08:00 - 16:00

Poskytované služby v rámci SAS

V rámci této služby poskytujeme výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (speciálně pedagogická diagnostika, reedukace - náprava, primárně preventivní a rozvíjející individuální i skupinové programy, odborné přednášky).

Dále zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti (individuální programy se zaměřením na podporu, obnovení, udržení či posílení kompetencí zvládání samostatného života a péče o vlastní osobu, např. nácvik koncentrace pozornosti, percepční, motorická a paměťová cvičení apod.), pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Formy poskytované služby

  • základní sociální poradenství
  • speciálně pedagogické poradenství
  • psychologické poradenství a diagnostika
  • sociálně terapeutické činnosti
  • poradenství s prvky psychoterapie v oblasti narušení komunikačních schopností
  • výchovné, vzdělávací aktivizační činnosti
  • zprostředkování kontaktu s jiným odborným pracovištěm