Týdenní stacionář

Posláním týdenního stacionáře CSS Hvozdy, o.p.s., je vytvořit uživateli s mentálním postižením příjemné, bezpečné a podnětné prostředí, které mu umožní kvalitně trávit svůj čas.

Cílem je udržovat, získávat a rozvíjet sociální návyky a dovednosti uživatelů. Umožnit uživateli osvojení si takových dovedností a návyků, které mu umožní žít maximální možnou měrou běžným způsobem života tak, aby se co nejvíce přiblížil k životnímu standardu běžné (věkově srovnatelné) populace.

Cílová skupina - služba je určena osobám s lehkým a středně těžkým mentálním postižením i v kombinaci s jiným postižením od 16 let věku.

Tato služba je poskytována celoročně během pracovního týdne. Klienty mohou v pondělí ráno do týdenního stacionáře přivézt rodiče/opatrovníci. Naši klienti také využívají možnost odjezdu z Prahy - Smíchovského nádraží, kde je v pondělí ráno vyzvednou naši pracovníci v sociálních službách a společně přijedou autobusem PID. Během týdne mají klienti možnost se zapojit do různých aktivit. V pátek odpoledne odjíždí opět v doprovodu do Prahy.

Služba je upravena smluvním vztahem v podobě Smlouvy o přijetí a poskytování služeb. Součástí smluvní dokumentace je smlouva v piktogramech, která je srozumitelná pro osoby s mentálním postižením. Klient zpočátku absolvuje tzv. adaptační pobyt trvající tři měsíce. Během této doby je uživateli poskytována zvýšená péče a pozornost ze strany zaměstnanců zařízení. Uživatel má dostatečně dlouhou dobu na to, aby zjistil, zda mu podmínky, prostředí, aktivity a činnosti služby vyhovují.

Provoz služby týdenního stacionáře je v době pracovního týdne od pondělí do pátku po celý rok, kapacita služby je 20 lůžek

Poskytované činnosti v rámci služby

V rámci Týdenního stacionáře poskytujeme ubytování, stravu, pomoc při osobní hygieně nebo podmínky pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

Od října 2016 probíhají v naší společnosti hodiny muzikoterapie pod vedením zkušené lektorky. Muzikoterapie je léčebná metoda používající jako terapeutického prostředku hudbu. Důraz je kladen především na dýchání, kdy za doprovodu relaxační hudby dochází k celkové harmonizaci a uvolnění. Našim uživatelům se hodiny velice líbí a s nadšením sobě vlastním se aktivně zapojují do všech činností této terapie.

Kontakt
Mgr. Kristýna Papírníková, vedoucí služby a sociální pracovnice
tel.: 723 388 101, e-mail: papirnikova@css-hvozdy.cz