Týdenní stacionář 

- číslo registrace: 9445352 -

Vedoucí služby, sociální pracovnice
Mgr. Kristýna Papírníková
mobil: 723 388 101, e-mail: papirnikova@css-hvozdy.cz

Poslání a cíl služby

Posláním týdenního stacionáře CSS Hvozdy, o.p.s., je vytvořit uživateli s mentálním postižením příjemné, bezpečné a podnětné prostředí, které mu umožní kvalitně trávit svůj čas.

Cílem je udržovat, získávat a rozvíjet sociální návyky a dovednosti uživatelů. Umožnit uživateli osvojení si takových dovedností a návyků, které mu umožní žít maximální možnou měrou běžným způsobem života tak, aby se co nejvíce přiblížil k životnímu standardu běžné (věkově srovnatelné) populace.

Cílová skupina

Služba je určena osobám s lehkým a středně těžkým mentálním postižením i v kombinaci s jiným postižením od 16 let věku.

Forma poskytování služby

Tato služba je poskytována celoročně během pracovního týdne. Klienty mohou v pondělí ráno do týdenního stacionáře přivézt rodiče/opatrovníci. Naši klienti také využívají možnost odjezdu z Prahy - Smíchovského nádraží, kde je v pondělí ráno vyzvednou naši asistenti a společně přijedou autobusem Pražské integrované dopravy. Během týdne mají klienti možnost se zapojit do různých aktivit. V pátek odpoledne odjíždí klienti s asistenty opět na Smíchovské nádraží.

Služba je upravena smluvním vztahem v podobě Smlouvy o přijetí a poskytování služeb. Součástí smluvní dokumentace je smlouva v piktogramech, která je srozumitelná pro osoby s mentálním postižením. Klient zpočátku absolvuje tzv. adaptační pobyt trvající tři měsíce. Během této doby je uživateli poskytována zvýšená péče a pozornost ze strany zaměstnanců zařízení. Uživatel má dostatečně dlouhou dobu na to, aby zjistil, zda mu podmínky, prostředí, aktivity a činnosti služby vyhovují.

Provozní doba a kapacita služby


Provoz služby týdenního stacionáře je v době pracovního týdne od pondělí do pátku po celý rok, kapacita služby je 20 lůžek.

Pondělí      08:00 - 24:00 hodin
Úterý         00:00 - 24:00 hodin
Středa       00:00 - 24:00 hodin
Čtvrtek      00:00 - 24:00 hodin
Pátek         00:00 - 16:00 hodin

Poskytované služby v rámci TS


V rámci Týdenního stacionáře poskytujeme ubytování, stravu, pomoc při osobní hygieně nebo podmínky pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Platby uživatelů služby


Uživatelům služby týdenního stacionáře se účtují platby za pobyt, stravu a péči dle aktuálního ceníku služby.

Muzikoterapie v rámci TS

Od října 2016 probíhají v naší společnosti (areálu CSS Hvozdy, o.p.s.) hodiny muzikoterapie pod vedením zkušené lektorky. Muzikoterapie je léčebná metoda používající jako terapeutického prostředku hudbu.

Důraz je kladen především na dýchání, kdy za doprovodu relaxační hudby dochází k celkové harmonizaci a uvolnění. Našim uživatelům se hodiny velice líbí a s nadšením sobě vlastním se aktivně zapojují do všech činností této terapie.