Výroční zprávy

Ve výročních zprávách jsou shrnuty základní informace o společnosti CSS Hvozdy, o.p.s. ( dříve o SPMP ČR CS Hvozdy, o.s. ), cíl, poslání a nabídka služeb, naleznete v ní také zprávy o naší celoroční činnosti, hospodaření, účetní audit, hodnocení naší práce a vybrané ekonomické ukazatele zařízení.  

Výsledky kontrol a inspekcí

21.06.2018 Finanční kontrola dotace Praha 10
Ve čtvrtek 26.06.2018 proběhla v naší společnosti kontrola MČ Praha 10 dotace pro našeho uživatele a dle závěru kontroly nebylo prokázáno žádné porušení rozpočtové kázně a podmínky stanovené Veřejnoprávní smlouvou byly dodrženy.
__________________________________________________________________________ 14. 05. 2014 Kontrola realizace "Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji II"
Ve středu 14.5.2014 proběhla v CSS Hvozdy, o.p.s. kontrola ze Středočeského kraje na veřejnou zakázku. Kontrola se zaměřila především na ověření skutečného stavu účetnictví, dokumentace, průběhu realizace projektu a sociální služby, publicity, atd. Při této kontrole nebylo shledáno žádné pochybení ze strany organizace.
__________________________________________________________________________  13. 04. 2014 Kontrola plnění podmínek stanovených pro registrace
Dne 3.4.2014 proběhla v areálu CSS Hvozdy, o.p.s. kontrola plnění podmínek stanovených registrací poskytovatelů sociálních služeb ze strany Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Středočeského kraje.
Závěr kontroly:" Šetřením na místě při prohlídce celého objektu bylo zjištěno, že popisy realizace kontrolovaných služeb odpovídají skutečnosti. Sociální služby jsou poskytovány na několika místech, STD, NZDM a OSP na adrese ve Štěchovicích. Prostory jsou pěkné, velmi vhodně zařízeny a upraveny k sociálním službám. OS a TS jsou poskytovány v sídle organizace a čtyřech velmi pěkně zrekonstruovaných domkách, nedaleko hlavní budovy. Domky jsou určeny pro bydlení a volný čas, v době terapeutických a aktivizačních činností jsou uživatelé na místech, kde se tyto činnosti konají. Velmi dobře je oddělený a využitý prostor pro zábavu, činnosti i odpočinek. "
" Registrační orgán zkontroloval doklady prokazující odbornou způsobilost u všech pracovníků v přímé péči. Všichni pracovníci povinnou odbornost splňují."