top of page
lišta.png

Sociální Péče - Sociální Prevence - Sociální Poradenství

D O M O V   P R O   O S O B Y   
S E   Z D R A V O T N Í M   P O S T I Ž E N Í M

- registrace číslo 1971417 -

Foto obývacího pokoje domku č. 11 při Odlehčovací službě

Posláním služby je umožnit dospělým lidem s mentálním či kombinovaným postižením žít svobodným a zodpovědným způsobem života, který je srovnatelný s životem jejich vrstevníků s důrazem na jejich individuální potřeby. Služba podporuje soběstačnost uživatelů a poskytuje takovou míru pomoci a podpory, aby uživatelé služby prožili zcela plnohodnotný, aktivní a důstojný život.

Dále podporuje uživatele v přebírání zodpovědnosti za svůj život, domácnost a v začleňování do běžného způsobu života. Pomáhá uživatelům při osvojování a upevňování pracovních, osobních, sociálních a společenských návyků a dovedností.

Cílem služby je vytváření podmínek pro spokojený a důstojný život uživatelů služby při respektování jejich individuálních potřeb. Zachování a udržení soběstačnosti uživatelů v maximální možné míře. Vytváření vhodných podmínek pro ubytování, smysluplné a příjemné využití volného času uživatelů, zvyšování profesních dovedností a znalostí pracovníků služby a hledání a využívání nových metod práce a následně jejich zařazení do běžné praxe v rámci služby.

Cílová skupina - služba je od 18 do 65 let věku určena pro osoby s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením.

Forma je pobytová v areálu CSS Hvozdy, o.p.s. (Masečín 119, 252 07 Štěchovice).

Provozní doba - jedná se o službu s celoročním provozem.

V RÁMCI SLUŽBY JE KLIENTŮM POSKYTNUTO

  • Ubytování (ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení)

  • Strava (zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, v rozsahu 3 hlavních jídel a odpolední svačiny, možnost odhlášení jednotlivých jídel)

  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (podpora a pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při přesunu na lůžko, při vstávání z lůžka, ulehání, pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru)

  • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při úkonech osobní hygieny - umýváním, sprchováním, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC)

  • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (pracovně výchovná činnost, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění, volnočasové a zájmové aktivity)

  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, návštěva kulturních a společenských akcí pořádaných mimo objekt poskytovatele, návštěva kina, divadla, apod., pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob)

  • Sociálně terapeutické činnosti (socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování uživatele do společnosti, podpora při udržení dovedností při péči o vlastní osobu a dovedností každodenního života, udržení soběstačnosti)

  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při jednáních na úřadech, zastupování uživatele při jednání)

KONTAKT

Lucie Šťastná, Dis. - sociální pracovnice, mobil: 601 368 794, e-mail: stastna@css-hvozdy.cz

bottom of page