top of page
lišta.png

Sociální Péče - Sociální Prevence - Sociální Poradenství

P O S K Y T O V A N É   S O C I Á L N Í   S L U Ž B Y

Naše obecně prospěšná společnost poskytuje služby sociální péče, sociální prevence a odborného sociálního poradenství. Jedná se o služby pobytové, ambulantní i terénní. Všechny sociální služby jsou poskytovány podle zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění a jsou v současnosti zařazeny do sítě sociálních služeb Středočeského kraje. Oprávnění k poskytování sociálních služeb vzniklo na základě Rozhodnutí krajského úřadu Středočeského kraje o registracích jednotlivých sociálních služeb.  

Máme celou řadu cílových skupin, které se liší dle jednotlivých poskytovaných služeb, ale obecně se jedná o osoby s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, kombinovaným postižením, zdravotním postižením, rodiny s dítětem či dětmi, osoby v krizi, děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy a seniory. V současnosti poskytujeme naše služby na území Středočeského kraje. Ambulantní služby jsou pak zaměřeny zejména na klienty z oblasti Prahy - západ, konkrétně Středního Povltaví. 

Symbol služby Týdenní stacionář

TÝDENNÍ STACIONÁŘ

Symbol služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Symbol služby DOZP

domov pro osoby 

se zdravotním postižením

Symbol služby Sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

Symbol služby Sociálně terapeutické dílny

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY

Symbol služby Odborné sociální poradenství

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

D Ů V O D   P R O   O D M Í T N U T Í   S L U Ž B Y

§ 91 zák. č. 108/2006 Sb., O sociálních službách:

 • Společnost neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá.

 • Společnost nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby, o kterou osoba žádá.

 • Zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby.

 • Osobě, která žádá o službu byla vypovězena v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

§ 36 vyhl. č. 505/2006 Sb.,kterou se provádějí některá ustanovení zák. o sociálních službách:

 • Zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení.

 • Osoba není schopná čerpání služeb z důvodu akutní infekční nemoci.

 • Chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

 

Jestliže dojde k odmítnutí uzavřít se zájemcem smlouvu o poskytnutí sociální služby z důvodů výše uvedených, vydá o tomto společnost zájemci na jeho žádost písemné oznámení s uvedením důvodu odmítnutí uzavření smlouvy. Další podmínky určuje Smlouva o poskytování služeb. 

P O D Á V Á N Í   S T Í Ž N O S T Í

Pokud nejste spokojeni s průběhem poskytované sociální služby, nebo s jednáním našeho pracovníka, můžete kdykoliv podat stížnost. Stížnost můžete podat buď ústní, písemnou nebo elektronickou formou, navíc máte možnost podat stížnost zcela anonymně. Stížnost lze podat těmito způsoby - v kanceláři společnosti vedoucímu služby či vedení společnosti, do označené schránky na stížnosti nebo formou e-mailu. Doba k vyřízení stížnosti je 30 dnů od evidence stížnosti a na stížnost je odpovězeno srozumitelnou formou.
Odpověď na anonymní stížnost je vyvěšena na nástěnce hlavní budovy areálu CSS Hvozdy, o.p.s. nebo nástěnce v MFC Štěchovice. V případě nespokojenosti klienta s vyřízením stížnosti, má k dispozici informace o institucích, kam si může podat další stížnost.

 • Správní rada společnosti - předsedkyně správní rady, aktuální údaje v rejstříku o.p.s.

 • MPSV ČR, Odbor inspekce sociálních služeb, Podskalská 19, 12801 Praha 2

 • Kancelář veřejného ochránce práv (ombudsman), Údolní 39, 602 00 Brno, email: podatelna@ochrance.cz, tel.: +420 542 542 888

 • Český helsinský výbor, Štefánikova 21, 150 00 Praha 5, email: info@helcom.cz, tel.: +420 257221 141, 257 221 142

bottom of page