top of page
lišta.png

Sociální Péče - Sociální Prevence - Sociální Poradenství

O D B O R N É   S O C I Á L N Í   P O R A D E N S T V Í

- registrace číslo 8769151 -

Foto kulturní a vzdělávací centrum Harmonia

Posláním odborného sociálního poradenství je poskytovat uživatelům z cílových skupin diskrétní, nestranné a nezávislé služby při řešení jejich tíživé životní situace, při rozkrývání problému způsobených neznalostí dostupných služeb a při překonávání bariér spočívajících v neschopnosti účinně vyjádřit své potřeby.

Cílem je zlepšovat dostupnost odborných poradenských služeb osobám s mentálním postižením, zdravotním postižením a jejich rodinám a také osobám v krizi ze Středočeského kraje (především z mikroregionu Střední Povltaví) a z dalších obcí a měst v okolí.

Cílová skupina - osoby s mentálním postižením, s kombinovaným postižením, s jiným zdravotním postižením, se zdravotním postižením, s tělesným postižením, se zrakovým postižením, osoby v krizi, osoby ohrožené sociální exkluzí, osoby v nacházející se v náročné životní situaci, senioři.

Forma - ambulantní v detašovaném pracovišti Harmonia - kulturní a vzdělávací centrum (ulice Krátká 422, 252 07 Štěchovice) a terénní v mikroregionu Střední Povltaví.

Provozní doba - v pátek od 12:30 do 14:30 hodin (ambulantní) a od 08:00 do 09:00 hodin (terénní).

CO NABÍZÍME

Sociálně terapeutické činnosti

  • poradenství v oblasti orientace v sociálních systémech - sociální dávky, důchodové, nemocenské pojištění, zdravotní pojištění, sociální péče, hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání apod.

  • základní poradenství - např. pracovněprávní vztahy, rodinné právo, majetkoprávní vztahy, dluhová problematika a další

  • rozbor a objasnění situace klienta

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

  • vysvětlení obsahu písemností

  • poskytnutí a vysvětlení vzorů podání/dokumentů

  • pomoc při sestavování podání k soudu nebo úřadu, vyplňování formulářů, sestavování dopisů druhé straně sporu, např. věřitelům

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

  • poskytnutí kontaktů na instituce, organizace a odborné služby - např. kontakty na úřady práce, poskytovatele sociálních služeb, psychologické a rodinné poradny, advokátní kanceláře.

KONTAKT

Mgr. Denisa Sigmundová - vedoucí služby, mobil: 725 921 442, e-mail: sigmundova@css-hvozdy.cz

bottom of page