top of page
lišta.png

Sociální Péče - Sociální Prevence - Sociální Poradenství

N Í Z K O P R A H O V É   Z A Ř Í Z E N Í
p r o   d ě t i   a   m l á d e ž

- registrace číslo 6917618 -

Foto místnosti Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

Posláním je vytvářet přátelské prostředí pro děti a mládež, vytvářet podmínky pro navázání kontaktu s nimi prostřednictvím vhodných způsobů trávení volného času a poskytovat pomoc a podporu dětem a mladým lidem ve složitých osobních i rodinných situacích, dále usnadnit jejich přechod do samostatného života a tím přispět k jeho vyšší kvalitě.

Cílem je zlepšit kvalitu života uživatele předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, poskytnout cílové skupině prostor pro setkávání a trávení volného času, informační servis, odbornou pomoc a podporu. Vést uživatele k dodržování základních pravidel a tím pozitivně působit na jejich chování, které se může následně odrazit v jejich životě, vést je k zodpovědnému přístupu k životu a k přijetí důsledků svého rizikového chování, vytvářet podmínky pro seberealizaci a rozvíjet spolupráci s dalšími institucemi.

Cílová skupina - děti a mládež ve věku od 7 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, nachází se v nepříznivé sociální situaci a hledají alternativu k běžně trávenému volnému času.

Forma - terénní forma a ambulantní forma v detašovaném pracovišti Harmonia - kulturní a vzdělávací centrum (ulice Krátká 422, 252 07 Štěchovice) 

Provozní doba - pondělí a středa 12:30 - 16:30 hod., úterý a čtvrtek 12:30 - 15:30 hod. (ambulantní forma), středa 12:30 - 16:30 hod. (terénní forma)

POSKYTOVANÉ ČINNOSTI V RÁMCI SLUŽBY

Při poskytování služeb NZDM se pracovníci řídí principem nízkoprahovosti. Vytváříme pestrou nabídku aktivizačních programů, poskytujeme informace, odbornou podporu a pomoc a tak zmírňujeme nepříznivou situaci uživatele.

 

Čím se zabýváme, co u nás může uživatel dělat?

  • Pokud ho něco trápí, vyslechneme ho, podpoříme ho a pokusíme se mu pomoci

  • Můžeme si povídat například o těchto věcech - sexuální výchova a mezilidské vztahy, drogy, násilí, šikana a kyberšikana, záškoláctví, zdraví životní styl, předsudky a tolerance k druhým, kriminalita a delikvence apod.

  • Uživatel může přijít sám/sama s nějakým zajímavým nápadem a naši pracovníci ho pomůžou velice rádi uskutečnit

  • Pomůžeme s přípravou do školy - i školní příprava totiž může být zábava (např. formou výtvarných a rukodělných činností)

  • Uživatel si u nás může odpočinout ( stolní fotbal, tvůrčí aktivity, společenské a sportovní hry )

  • K dispozici je počítač a internet - pokud bude uživatel chtít, naučíme ho s ním pracovat ( počítačová gramotnost )

  • Služba je zdarma, dobrovolná a uživatel má právo zůstat v anonymitě.

KONTAKT

Veronika Stujová - vedoucí služby, mobil: 733 196 118, e-mail: stujova@css-hvozdy.cz

bottom of page