top of page
lišta.png

Sociální Péče - Sociální Prevence - Sociální Poradenství

G D P R - O C H R A N A   O S O B N Í C H   Ú D A J Ů

V souvislosti se změnou právní úpravy v oblasti ochrany osobních údajů (zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016), známé jako "GDPR", jež nabylo účinností dnem 25.05.2018, jsme povinni dodržovat přesná pravidla a ustanovení související s touto problematikou. 

Centrum sociálních služeb Hvozdy, o.p.s. (dále jen "společnost) považuje problematiku ochrany práv a svobod fyzických osob za zásadní a s ohledem na tuto skutečnost přijala společnost odpovídající bezpečnostní politiku s tím, že tato problematika je upravena samostatným vnitřním předpisem, kde se společnost zavazuje nakládat s osobními údaji svých zaměstnanců, klientů i třetích stran (uvedené fyzické osoby dále společně jen "subjekty údajů") v důsledném souladu s tímto nařízením tak, aby nemohla být způsobena subjektům údajů žádná újma (nebo alespoň v maximální možné míře bylo omezeno riziko jejího vzniku) z hlediska zneužití, poškození, krádeže osobních údajů nebo jiného neoprávněného nakládání s nimi, způsobená v souvislosti s poskytováním péče a dalších činností společnosti. Společnost se zavazuje dodržovat základní principy vyplývající z Obecného nařízení o ochraně osobních údajů ve vztahu k nakládání s osobními údaji. Přijatý vnitřní předpis dále vychází z doporučeného podkladu zpracovaného MPSV - Doporučený postup č. 02/2018, kterým se v rámci metodického a koncepčního vedení MPSV vypracovává Kodex chování ve smyslu č. 40 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR pro potřeby výkonu sociální politiky vydaného dne 09.04.2018 s účinností od 25.05.2018.

Vnitřní předpis GDPR obsahuje zejména Základní pravidla pro nakládání s osobními údaji včetně jejich procesování, Informace o základech zpracování osobních údajů, práva subjektu údajů a jejich uplatnění a Základní pravidla pro zajištění bezpečného prostředí jak fyzického, tak i kybernetického.

V souvislosti s výše zmíněným zaměstnanci společnosti podepsali Informování o zpracování osobních údajů, Souhlas se zpracováním osobních údajů a Prohlášení o mlčenlivosti.

Uživatelé poskytovaných sociálních služeb (či jejich opatrovníci) podepsali Informování o zpracování osobních údajů a Souhlas se zpracováním osobních údajů pro uživatele a kontaktní osoby uživatelů. 

bottom of page