top of page
lišta.png

Sociální Péče - Sociální Prevence - Sociální Poradenství

V S T U P N Í   Š K O L E N Í   N O V Ý C H   Z A M Ě S T N A N C Ů

-   m e t o d i c k á   a   t e x t o v á   č á s t   -

BOZP - BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Vstupní školení nových zaměstnanců se týká vnitřních předpisů Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a Požární ochrany (PO). Tyto vnitřní předpisy společnosti Centrum sociálních služeb Hvozdy, o.p.s., Masečín 119, 252 07 Štěchovice, IČ: 29128218 (dále jen společnost) se vztahují na všechny její zaměstnance.

 1. Zaměstnanci, kteří jsou v pracovním nebo obdobném poměru, jsou povinni se těmito předpisy řídit i v případě, kdy plní pracovní úkoly mimo pracoviště.

 2. Za plnění úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídá ředitelka společnosti (statutární orgán). Tyto úkoly jsou rovnocennou a neoddělitelnou součástí jejích pracovních povinností. Na metodice a postupech v oblasti BOZP a PO spolupracuje společnost s externím pracovníkem.

 3. Znalost obecně závazných předpisů a interních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů všech zaměstnanců

 4. Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci.

 

PRÁVNÍ A OSTATNÍ PŘEDPISY

Základním právním předpisem, kterým je řešena bezpečnost a ochrana zdraví při práci v ČR je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a dále zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se upravují další podmínky BOZP v pracovněprávních vztazích.

 

PREVENCE RIZIK

Jedná se o všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik (vyhledávání rizik – zjišťování jejich příčin a zdrojů – přijímání opatření k jejich odstranění, popř. omezení na nejmenší rozumně dosažitelnou míru). Prevenci rizik (§ 102 ZP) zajišťuje zaměstnavatel prostřednictvím odborně způsobilé osoby (§ 9. zákona č. 309/2006 Sb.) Ve společnosti je vytvořen dokument - Hodnocení rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví při práci.

 

KATEGORIZACE PRACÍ

Zaměstnavatel je povinen informovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie je jím vykonávaná práce zařazena. Podle míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců, a jejich rizikovosti se práce zařazují do čtyř kategorií. Kritéria, faktory a limity pro zařazení prací do kategorií jsou stanoveny zvláštním právním předpisem (vyhláška č. 432/2003 Sb.).

OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Pokud nelze rizika odstranit nebo dostatečně omezit technickými prostředky nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky - OOPP, tzn. prostředky, které chrání zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat dané požadavky. Tyto prostředky poskytuje zaměstnavatel dle vlastního seznamu na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce. Vybaví-li zaměstnavatel zaměstnance OOPP, je tento zaměstnanec povinen tyto prostředky při konkrétní pracovní činnosti používat. Pokud zaměstnanec tyto prostředky nepoužívá, může takováto situace být vyhodnocena jako porušování povinností vyplývajících z právních předpisů, vztahujících se k vykonané práci.

 • Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) poskytuje zaměstnavatel bezplatně na základě „Hodnocení rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců“ a „Vyhodnocení rizik za účelem stanovení osobních ochranných pracovních prostředků“.

 • Každému zaměstnanci, kterému byly vydány OOPP, je veden tzv. Evidenční list vydaných osobních ochranných pracovních prostředků, kde je zaznamenán název a množství vydaných OOPP, datum vydání a podpis zaměstnance.

 • Poskytnuté OOPP musí být po dobu používání účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich používání nesmí představovat další riziko; odpovídat existujícím podmínkám na pracovišti; tam, kde to přítomnost více než jednoho rizika vyžaduje, musí být použití OOPP vzájemně slučitelné.

 • Zaměstnanci musí být se způsobem používání ochranných prostředků seznámeni a předem informováni o rizicích, před kterými je používání ochranných prostředků chrání. Poskytování této informace pro ně zajistí jejich nadřízený vedoucí zaměstnanec.

 • Všechny poskytované OOPP musí být schváleny příslušnou autorizovanou zkušebnou a musí být používány jen k těm účelům, pro které jsou určeny. Poskytování OOPP nelze nahradit finančním plněním.

 • Osobní ochranné pracovní prostředky jsou majetkem zaměstnavatele. Jejich udržování, opravy, čištění a desinfekci hradí zaměstnavatel. Každý zaměstnanec je povinen pečovat o běžné čištění a údržbu OOPP.

 • Kontrolu provozuschopnosti a správného a hospodárného používání ochranných prostředků provádí nadřízení vedoucí zaměstnanci.

 • OOPP musí být skladovány způsobem, který stanoví jejich výrobce.

 • O skladovaných OOPP musí být vedena příslušná skladová evidence, včetně certifikátů, prohlášení o shodě a protokolů o povinných zkouškách.

 • Zaměstnavatel provádí kontrolu používání OOPP, zabezpečuje jejich údržbu a použitelný stav, jakož i řádné hospodaření s nimi.

 • Zaměstnavatel stanovuje způsob, podmínky a dobu užívání OOPP na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteristiky práce a pracoviště a s přihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných prostředků.

 • Zaměstnavatel zároveň poskytuje odpovídající množství mycích, čistících a desinfekčních prostředků. Automaticky doplňuje všechna určená místa sloužící k osobní hygieně a sociální zařízení provozů a pracovišť.

 • Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání.

 • Každý zaměstnanec je povinen používat při práci OOPP a ochranná zařízení, pokud mu byly přiděleny.

 • Každý zaměstnanec je povinen provádět drobnou údržbu přidělených OOPP, používat je pouze ke stanoveným účelům a nakládat s těmito prostředky hospodárně.

 • Každé poškození (s výjimkou toho, které je schopen odstranit sám) OOPP musí být oznámeno přímému nadřízenému.

 • Při skončení pracovního poměru je zaměstnanec povinen vrátit předměty a ochranné pracovní pomůcky, které mu byly svěřeny.

 • Zaměstnanec, který převzal OOPP, v případě ztráty, zničení, zcizení apod. odpovídá zaměstnavateli za škodu vzniklou na svěřených předmětech ve smyslu příslušných ustanovení zákoníku práce (§§ 250, 251 a 255).

 • Poškození, zničení, nepoužitelnost, ztrátu, zcizení apod. je zaměstnanec povinen ihned hlásit příslušnému vedoucímu zaměstnanci, který mu předmět předal do užívání.

 

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ

Zaměstnanci mají právo na informace o rizicích jejich práce a opatřeních na ochranu před jejich působením. Mohou odmítnout výkon práce, která bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jejich život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných osob.

Zaměstnanci jsou povinni:

 • Podílet se na vytváření zdravého a bezpečného pracovního prostředí, a to zejména uplatňováním stanovených opatření a svou účastí na řešení otázek BOZP.

 • Dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýká jejich jednání.

 • Poškození, zničení, nepoužitelnost, ztrátu, zcizení apod. je zaměstnanec povinen ihned hlásit příslušnému vedoucímu zaměstnanci, který mu předmět předal do užívání.

 • Účastnit se školení zaměstnanců v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a podrobit se ověření znalostí.

 • Podrobit se preventivním lékařským prohlídkám, očkováním nebo vyšetřením stanoveným zvláštními právními předpisy

 • Dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 • Řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

 • Dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používání stanovených pracovních prostředků, dopravních prostředků, osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných zařízení a tyto svévolně nevyřazovat z provozu.

 • Oznámit svému nadřízenému nedostatky a závady na pracovišti, které by mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví při práci, a podle svých možností se účastnit jejich odstraňování.

 • Bezodkladně oznámit nadřízenému zaměstnanci pracovní úrazy, pokud jim to zdravotní stav dovolí; úraz jiné osoby, jehož byli svědkem, a spolupracovat při vyšetřování příčin vzniku úrazů.

 • Používat při práci pouze elektrospotřebiče, přístroje a zařízení, které jsou dodány zaměstnavatelem, jejichž servis a revizi zajišťuje zaměstnavatel a s jejich obsluhou nebo návodem na používání byli řádně seznámeni.

 • Nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele, v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště.

 • Podrobit se na pokyn příslušného vedoucího zaměstnance zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

 • Nepoškozovat a nezneužívat bezpečnostní značky, prostředky pro poskytnutí první pomoci a jiná zařízení sloužící k ochraně života a zdraví.

 • Neprodleně hlásit sociální změny nebo zhoršení svého zdravotního stavu, které by mohly mít nepříznivý vliv na jejich schopnosti plnit pracovní povinnosti.

 

Vedoucí zaměstnanci zajišťují v péči o BOZP zejména plnění následujících úkolů:

 • zabezpečují dodržování právních a jiných předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 • nesmějí připustit, aby zaměstnanec vykonával práce nebo činnosti, jejichž výkon by neodpovídal jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti

 • identifikují rizika, zjišťují jejich příčiny a zdroje, navrhují, popř. zajišťují opatření k jejich odstranění nebo minimalizaci

 • pravidelně kontrolují úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav technické prevence a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek

 • zajišťují zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich kvalifikační předpoklady a požadavky pro výkon práce

 • zajišťují zaměstnancům podmínky pro poskytnutí první pomoci

 • zajišťují dodržování zákazů kouření na pracovištích stanovených zvláštními právními nebo interními předpisy a v místnostech, kde účinkům kouření jsou vystaveni i nekuřáci

 • zajišťují poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků podle konkrétních podmínek práce a vyhodnocení rizik, kontrolují jejich používání

 • vyšetřují příčiny a okolnosti vzniku pracovních úrazů, přijímají opatření proti jejich opakování

 • zajišťují vedení dokumentace o úrazech, hlášení úrazů a zasílání záznamů o úrazu institucím podle příslušných právních předpisů

 • zajišťují, aby pracovní prostředky a technická zařízení, která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví, obsluhovali jen zdravotně a zvlášť odborně způsobilí zaměstnanci

 • zajišťují, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky, přístroje a nářadí byly vybaveny ochrannými zařízeními a byly pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány

 

ZÁKAZ KOUŘENÍ

Zaměstnavatel je povinen dle zákona zajistit, aby zdraví zaměstnanců nebylo ohrožováno kouřením na pracovištích, kde pracují také nekuřáci. Ve všech prostorech areálu společnosti platí zákaz kouření, kromě míst k tomu určených, které musí být označeny tabulkou: „Místo vyhrazené pro kouření“ nebo tabulkou s obdobným textem (prostor vpravo od vjezdové brány ve směru příjezdu do areálu). Zákaz kouření platí i v prostorech, kde jsou pořádána pracovní jednání (s výjimkou zvláštních, stavebně oddělených prostor ke kouření se zajištěným dostatečným větráním). Všichni zaměstnanci a osoby zdržující se na pracovištích společnosti s vědomím vedoucích zaměstnanců jsou povinni zákaz kouření respektovat (dodržovat).

 

PRACOVNĚLÉKAŘSKÁ PÉČE

Zaměstnavatel zajišťuje pro své zaměstnance tzv. pracovnělékařskou péči. Vedoucí zaměstnanci zařazují zaměstnance na práci a pracoviště se zřetelem k jejich zdravotnímu stavu. Nesmí připustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti.

Zaměstnanci jsou povinni se podrobit preventivním lékařským prohlídkám souvisejícím s nástupem do zaměstnání a výkonem pracovní činnosti za účelem posouzení zdravotní způsobilosti k práci. Nerespektování pokynu podrobit se předepsané prohlídce může zaměstnavatel posuzovat jako porušování právních povinností ze strany zaměstnance se všemi právními následky.

Preventivní lékařské prohlídky jsou vstupní (podrobí se všichni uchazeči o zaměstnání při nástupu do práce), periodické (zaměstnanci se podrobí dle vyhlášky č. 79/2013 Sb., dle daného rozpisu periodických prohlídek), mimořádné (v případech, kdy to nařídí orgán ochrany veřejného zdraví, dále na žádost zaměstnance nebo zaměstnavatele, pokud existuje důvodný předpoklad, že došlo ke změně zdravotní způsobilosti zaměstnance k výkonu pracovní činnosti, pokud byl přerušen výkon práce z důvodu nemoci po dobu delší jak 8 týdnů s výjimkou prací 1. kategorie, na základě pracovního úrazu s těžkými následky, nemoci spojené s bezvědomím nebo jiné těžké újmy na zdraví, z jiných důvodů na dobu delší než 6 měsíců), výstupní (jedná se o doporučené, tedy nepovinné prohlídky).

Preventivní lékařská péče je zajištěna prostřednictvím ordinace praktického lékaře – MUDr. Gavlas, Na Náměstí 6, 252 06 Davle, a to následovně: Pracovník v sociálních službách (včetně noční směny), kategorizace práce 2 – 1x za 2 roky, ostatní pracovníci, kategorizace práce 1 – 1x za 4 roky.

 

ŠKOLENÍ BOZP

Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení:

 1. o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, neboť doplňují kvalifikační předpoklady a požadavky na výkon práce.

 2. pravidelně ověřovat jejich znalosti a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

 

Za účelem zvyšování kvalifikace zaměstnanců v oblasti BOZP jsou ve společnosti prováděny následující druhy školení:

 • školení zaměstnanců při nástupu do práce včetně vstupní instruktáže

 • školení vedoucích zaměstnanců při nástupu do funkce

 • mimořádné školení při změně pracovního zařazení, druhu práce, při zavedení nové technologie, při změně pracovních prostředků nebo pracovních postupů a v případech, které mohou mít vliv na BOZP (po návratu z dlouhodobé pracovní neschopnosti, mateřské dovolené, po vzniku pracovního úrazu, atd.)

 • opakované školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců

 • speciální školení

 

PRACOVNÍ ÚRAZY

Pracovní úraz je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Pracovní úraz, o kterém se sepisuje záznam o úrazu je pracovní úraz, jehož následkem je pracovní neschopnost zaměstnance delší než tři kalendářní dny, nebo smrtelný pracovní úraz. Takový úraz je zaměstnavatel povinen ohlásit a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím dle NV č. 170/2014 Sb.

Při pracovním úrazu vniká poškozenému (pozůstalým) nárok na odškodnění (§ 269 a § 270 ZP). Došlo-li u zaměstnance při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k poškození zdraví nebo k jeho smrti, odpovídá za škodu tím vzniklou zaměstnavatel, u něhož byl zaměstnanec v době úrazu v pracovním poměru.

Zaměstnavatel je povinen vyšetřit příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu, přijímat opatření proti opakování úrazu, evidovat pracovní úrazy a oznamovat je stanoveným orgánům a institucím. O všech pracovních úrazech musí být vedena evidence v knize evidence úrazů.

Podrobný popis postupů při pracovním úrazu je popsán v dokumentu Evidence pracovních úrazů, který je součástí vnitřního předpisu BOZP.

 

PRACOVIŠTĚ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí. Pracoviště musí být prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům pro pracovní prostředí a pracoviště.

 

PRÁCE S ELEKTRICKÝM A MECHANICKÝM ZAŘÍZENÍM

Obsluha elektrického zařízení – úkony jako např. spínání, regulování, čtení údajů, výměna závitových a přístrojových pojistek, žárovek apod.

Práce na elektrickém zařízení – montáž, revize a údržba elektrického zařízení. Tyto práce mohou provádět pouze osoby s příslušnou odbornou kvalifikací (vyhláška č. 50/1978 Sb.)

Bezpečnostní předpis pro elektrické spotřebiče

 • Všichni zaměstnanci jsou povinni používat elektrické spotřebiče podle návodu od výrobce a dodržovat stanovené bezpečnostní pokyny.

 • S těmito návody jsou povinni se seznámit před používáním spotřebiče.

 • Zaměstnanci jsou povinni pravidelně kontrolovat elektrické spotřebiče na svém pracovišti.

 • Jakoukoli poruchu, závadu nebo i dojem o nesprávném chodu elektrického spotřebiče musí zaměstnanci nahlásit příslušnému vedoucímu, který zajistí odstranění závady odborným pracovníkem.

 • Pokud by se jednalo o poruchu, kde je bezprostředně ohrožena bezpečnost při obsluze elektrického spotřebiče, musí být spotřebič po rozhodnutí příslušného vedoucího ihned vyřazen z provozu.

 • Opravy elektrických spotřebičů mohou provádět pouze osoby s příslušnou kvalifikací.

 • Přívodní a prodlužovací kabely musí být chráněny před mechanickým poškozením, poškozením chemikáliemi, ohybem a horkými předměty.

 • Zdvihání nebo spouštění elektrických spotřebičů se nesmí provádět za přívodní kabely.

 

Bezpečnostní předpis pro elektrické nářadí

 • Smí být používáno jen přenosné elektrické nářadí (dále jen „nářadí“) schváleného typu.

 • S přenosným elektrickým nářadím smějí pracovat jen zaměstnanci, kteří byli seznámeni s bezpečnými pracovními metodami, bezpečnostními předpisy při práci s elektrickým nářadím a s návodem k obsluze.

 • Nevyhovující přenosné elektrické nářadí nesmí být používáno.

 • Při použití přenosného elektrického nářadí je nutno přihlédnout k nepříznivému vlivu prostředí na úraz elektrickým proudem.

 • Při přerušení práce s nářadím musí být chod nářadí zastaven.

 • Při přerušení dodávky elektrického proudu nebo při vzdálení se zaměstnance z pracovního místa, musí být nářadí odpojeno od sítě.

 • Přívodní a prodlužovací kabely se nesmějí nechávat volně ležet na zemi, ale musí se zavěšovat v bezpečné výšce, aby nemohlo dojít k poškození izolace nebo k zauzlení.

 • Přívodní a prodlužovací kabely se musí chránit před mechanickým poškozením, poškozením chemikáliemi, ohybem a horkými předměty. Poškozená izolace kabelů se nesmí opravovat izolační páskou.

 • Při práci s nářadím musí zaměstnanec podle druhu ohrožení používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky.

 • Zdvihání nebo spouštění nářadí se nesmí provádět za přívodní kabely.

 • Veškeré revizní, kontrolní práce a opravy na nářadí smí provádět jen zaměstnanec s příslušnou kvalifikací.

 • Jakoukoli poruchu, závadu nebo i dojem o nesprávném chodu nářadí musí zaměstnanci nahlásit příslušnému vedoucímu, který zajistí odstranění závady odborným pracovníkem.

 

Bezpečnostní předpis pro mechanické nářadí

 • K práci je možné používat pouze mechanické nářadí schváleného typu.

 • Před použitím nářadí je zaměstnanec povinen seznámit se s bezpečnostními zásadami stanovenými výrobcem nebo dodavatelem nářadí.

 • S mechanickým nářadím je zakázáno pracovat na žebřících a vratkých předmětech.

 • Při práci s mechanickým nářadím nesmí mít zaměstnanec volně vlající oděv a musí mít řádně upnuty rukávy.

 • Pro upínání nástrojů s rotačním pohybem se nesmí používat dvoučelisťová sklíčidla.

 • Přípravky pro upevňování nástrojů v upínacích zařízeních nesmí být k mechanickému nářadí připevněny řetízky, lanky apod.

 • Při používání mechanického nářadí je nutno dbát toho, aby pohyblivý přívod elektřiny a tlakového vzduchu byl chráněn před poškozením.

 • Práce z volné ruky s mechanickými vrtačkami při použití vrtáků o průměru větším než 15 mm je dovoleno jen do výše ramen.

 • Není-li stanoveno jinak, musí být mechanické nářadí kontrolováno a zkoušeno ve lhůtách stanovených výrobcem.

 • Přenášení mechanického nářadí za pohybu nástroje je zakázáno.

 • Před zahájením práce se zaměstnanec musí zejména přesvědčit o správném upnutí nástroje.

 • Pokud je mechanické nářadí opatřeno ochranným krytem, nesmí se kryt nebo jeho části při práci snímat nebo jinak upravovat.

 • Používá-li se u mechanického nářadí přestavitelných ochranných krytů, musí být jeho uzavřená část nastavena tak, aby při práci směřovala směrem k obsluhujícímu.

 • Mechanické nářadí se nesmí odkládat dříve, pokud jeho nástroj není v klidu.

 • Seřizování, čištění, mazání a opravy mechanického nářadí se musí provádět jen za klidu nástroje a odpojení od zdroje.

 

Bezpečnostní předpis pro zaměstnance externích firem

Při provádění prací na pracovištích společnosti, na společných pracovištích a při dodavatelských pracích pro jmenovanou společnost je požadováno splnění následujících základních podmínek pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany majetku:

 1. Všichni zaměstnanci externí firmy musí mít předepsanou odbornou kvalifikaci a zdravotní způsobilost pro prováděnou práci.

 2. Všechna používaná zařízení a stroje musí odpovídat příslušným právním a ostatním předpisům.

 3. Při provádění prací musí zaměstnanci externí firmy používat, tam kde nelze zajistit odstranění nebo dostatečné omezení rizik jinak, příslušné osobní ochranné pracovní prostředky.

 4. Práce musí být prováděny v souladu s právními a ostatními předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 5. Pokud zaměstnanec externí firmy zjistí nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit hmotné škody, případně příznaky takového nebezpečí, je povinen ihned přerušit práci a oznámit tuto skutečnost kontaktní osobě společnosti CSS Hvozdy, o.p.s.

 6. Před započetím prací je zástupce externí firmy povinen předat zástupci společnosti CSS Hvozdy, o.p.s. písemné informování o rizicích vyplývajících z jeho činnosti na pracovištích této společnosti nebo společných pracovištích a opatřeních na jejich minimalizaci podle § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

 

BEZPEČNÁ MANIPULACE S MATERIÁLEM

Ruční manipulace s břemenem se rozumí přepravování nebo nošení břemene jedním nebo současně více zaměstnanci včetně zvedání, pokládání, strkání, tahání, posunování nebo přemisťování, při kterém v důsledku vlastností břemene nebo nepříznivých ergonomických podmínek může dojít k poškození páteře zaměstnance nebo onemocnění z jednostranné nadměrné zátěže.

Při ruční manipulaci s břemeny musí být používány takové pracovní postupy, aby se předcházelo úrazům, zejména přiražením břemene nebo vysmeknutím rukou, zraněním rukou nebo jiných částí těla o povrch břemene, uklouznutím nebo zakopnutím při vadném povrchu nebo nevhodném druhu podlah na komunikacích, sesutím břemene v důsledku vadného upevnění, naražením nebo pádem břemene při zdvihání, přenášení, spuštění nebo nárazem pracovníka na dopravní prostředek, na uložené předměty apod. (vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb.)

Společnost má zpracován předpis pro skladování a řád skladu.

 

PRÁCE SE ZOBRAZOVACÍMI JEDNOTKAMI

Tato práce je spojena zejména se zrakovou zátěží. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. upravuje požadavky, které musí být při práci se zobrazovacími jednotkami dodržovány. Dlouhodobá práce s počítačem přináší četné zdravotní problémy. Kromě zmíněné zrakové zátěže jde zejména o zdravotní problémy spojené se zátěží svalstva drobnými opakujícími se pohyby, mezi které patří např. zánět šlach syndrom karpálního tunelu (bolesti v oblasti zápěstí z dlaňové strany kudy prochází šlachy), ganglion v oblasti zápěstí (otoky a boule) nebo zablokování krční páteře. Lze tedy jen doporučit dodržování ergonomických zásad pro počítačová stanoviště a využití ergonomických pomůcek.

 

PROVOZOVÁNÍ DOPRAVY DOPRAVNÍMI PROSTŘEDKY

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby zaměstnanec používal při odstraňování poruch, ke kterým došlo během jízdy na pozemních komunikacích a kdy je nutno na ně vstoupit, výstražné vesty s vysokou viditelností vyhovující požadavkům normových hodnot. Společnost má zpracován vnitřní předpis Používání motorových vozidel a zajištění dopravy.

 

PRVNÍ POMOC

Zabezpečení první pomoci se týká všech stavů ohrožujících zdraví a život, poskytnutí první pomoci je povinností, jelikož neposkytnout první pomoc je trestný čin, a to dle trestního zákona č. 40/2009 Sb., platnost od 01.01.2010.

Na pracovištích musí být umístěna lékárnička první pomoci, která musí být vybavena s přihlédnutím k rizikům prováděné činnosti.

 • Za obsah, vybavení a doplnění odpovídají vedoucí areálu CSS Hvozdy, o.p.s. a vedoucí pracoviště Štěchovice.

 • Umístění lékárničky:               

  • hlavní budova – místnost pro pracovníky v sociálních službách a kuchyně

  • domek č. 9 – u hlavního vchodu na domek

  • domek č. 10 – u hlavního vchodu na domek

  • domek č. 11 – v předsíni u vchodu do kuchyně

  • domek č. 12 – u hlavního vchodu na domek

  • pobočka Štěchovice – kancelář vedoucí pobočky a prostor pro službu NZDM

 

Včasné, rozsahem i kvalitou správné poskytnutí první pomoci může pak nejen omezit následky úrazu, ale i zabránit bezprostřednímu ohrožení života. Nejzákladnější pravidlo při poskytování první pomoci jiným osobám = myslíme vždy na svou bezpečnost.

Základní první pomoc – nejdůležitější pravidla a pokyny

1.   D ů l e ž i t á   t e l e f o n n í   č í s l a

Policie ČR - tel: 158, Hasičský záchranný sbor - tel: 150, Rychlá zdravotní záchranná služba - tel: 155, Tísňová linka a centrála IZS - tel: 112 (slouží především pro cizince, mobilizace všech složek, zablokovaný tel, není signál)

Při ohlašování se představíme, určíme místo, kde se nacházíme (adresa, popis), vysvětlíme, co se stalo včetně poštu postižených osob, dále postup dle pokynů operátora.

 

2.   P r o t i š o k o v á   o p a t ř e n í

Základním protišokovým opatřením jsou dvě činnosti – zajistit teplo a ticho (2T), avšak v mnoha případech ticho nelze zajistit, proto vždy dodržujeme hlavní protišokové opatření, kterým je TEPLO. Dalšími opatřeními jsou zastavení krvácení, zajištění dostatečného dýchání, uklidňování postiženého, ochrana před prochladnutím nebo přehřátím, zajištění převozu do nemocnice, zotavovací poloha (poloha na bok, užívá se pouze pokud postižený dýchá a je bez poranění i v bezvědomí, doporučená při intoxikací neboli otravě (alkohol, léky, drogy), po EPI záchvatu, při zvracení či krvácení z úst či nosu, v případě bezvědomí následkem tonutí, když musíme postiženého opustit

3.   B e z v ě d o m í

Nejdříve zjistíme, zda se jedná o bezvědomí. Vyzkoušíme oslovení, zakřičení, zatřesení (někdy i bolest) a pokud postižený nereaguje, jedná se o bezvědomí.

Zjistíme dýchání - přiklekneme k postiženému, zakloníme hlavu dozadu úchopem za bradu (tím může začít dýchat), naše ucho přiložíme k jeho ústům, aby naše oči směřovali na jeho hruď, sledujeme a posloucháme, zda dotyčný dýchá.

Když se jedná o bezvědomí bez ohrožení života (dýchá), necháme postiženého ležet se zakloněnou hlavou a voláme RZS. Pokud postižený dýchá a není nijak poraněný, uložíme ho do tzv. Zotavovací polohy. V případě, že postižený nedýchá, voláme RZS a zahájíme resuscitaci. (oživování)

 

4.   R e s u s c i t a c e – o ž i v o v á n í

Začneme masáži srdce (hrudníku), tu provádíme na hrudní kosti (uprostřed hrudníku spojnice žeber) v její dolní části, dva prsty nad spodním koncem.

Jednu ruku položíme na druhou a hranou dlaně natažených paží rytmicky stlačujeme hrudník do hloubky cca 5-6 cm ve frekvenci 100 stlačení/minutu. Toto provádíme až do příjezdu RZS.

Pokud je nás více, střídáme se po 2 minutách.

V případě dětí a tonoucích je potřeba vykonávat i dýchání z úst do úst (vždy při zástavě dechu dušením) – nejdříve 5 umělých vdechů, 30 stlačení, 2 vdechy, 30 stlačení atd.

 

5.   Ú d e r   d o   h l a v y ,   k o l a p s ,   o t ř e s   m o z k u ,   e p i l e p s i e

Při ráně do hlavy dáme postiženého do úlevové polohy, např. polosed.

Kolaps – postižený upadá na zem, může ztrácet vědomí, položíme postiženého na záda, dolní končetiny zvedneme nad úroveň hlavy (postižený se probírá), pomůžeme postiženému do chladnějšího prostředí, podáváme tekutiny, při opakujících se kolapsech vyhledáme zdravotní ošetření

Otřes mozku - zjistíme příznaky – je mu špatně, zvrací, zmatenost, porucha koordinace (ať sleduje prst), ztráta paměti (zda si něco pamatuje) a ospalost. Přiložíme studený obklad, ošetříme ránu a zavoláme RZS nebo zajistíme lékařské ošetření.

Epilepsie - v případě záchvatu, který způsobí křeče do celého těla (může být pěna u úst), odstraníme všechny předměty z okolí postiženého, aby nedošlo k poranění, na postiženého během křečí nesaháme (pokud to křeče dovolují, je vhodné sejmout z dotyčného brýle), nesnažíme se křeče zastavit, na konci křečí sledujeme stav dýchání, srdeční činnost, uložíme postiženého na bok a vyhledáme lékařskou pomoc.

6.   Z á s t a v a   d e c h u ,  a s t m a   a   h y p e r v e n t i l a c e

Zástava dechu - uklidnit postiženého a vyzvat ke kašlání (pokud začne kašlat = NEDUSÍ SE), při neúspěchu odstranění kašlem dotyčného mírně předkloníme, jednou rukou přidržujeme u břicha, aby neupadl a druhou rukou opakovaně přiměřenou silou udeříme plochou dlaně mezi lopatky (5x za sebou velmi silné údery), při neúspěchu úderu plochou dlaně si stoupneme za postiženého v předklonu, obejmeme ho v oblasti břicha, jednu ruku umístíme mezi pupek a hrudní kost a sevřeme v pěst, druhou rukou ji uchopíme a prudce zatlačíme rukama šikmo vzhůru (POZOR: tento Heimlichův chvat může vyvolat zvracení!)

Astmatický záchvat - poloha do polosedu, opřené horní končetiny, klid, podání ordinovaných léků (inhalatorů) – pokud nemáme, ihned voláme RZS, zajistíme čerstvý vzduch.

Hyperventilace (zrychlené dýchání) – často při panice a úzkostech, nutné zklidnění, zpomalení dýchání, dýchat do igelitového sáčku a zpětné vdechování

 

7.   V á ž n é   k r v á c e n í

Odstraňte přístupná drobná tělesa, jako úlomky skla, ale nevyndávejte zaražená cizí tělesa. Přiložte sterilní čtverec, na předmět přímo v ráně netlačíme, na čtverec poté vložíme smotaný obvaz a vše to převážeme tlakovou gázou. Pořádně utáhneme. Zajistíme protišoková opatření. Pokud obvaz prosakuje, přikládáme na něj další vrstvu.

 

8.   H m y z í   k o u s n u t í ,   b o d n u t í   a   a l e r g i c k á   r e a k c e

Kousnutí a bodnutí běžného hmyzu, např. komárů, způsobuje místní svědění, zarudnutí a otok. Při bodnutí včelou se pokuste nejprve odstranit žihadlo z rány čistým nehtem nebo pinzetkou. Místo kousnutí či bodnutí je dobré namazat například Fenistil gelem. U píchnutí do jazyka – dutinu ústní vystříkat nosním sprejem (Olynth), cucat kostku ledu / nanuk.

Poznámka: Možnost vzniku IMPETIGA, infekční zanícení nejčastěji rozškrábáním nečistýma rukama rány po bodnutí, vytvoří se tzv. medová krusta – vysoce infekční, nutnost vyhledání lékaře a nasazení antibiotik, klidový režim, nesmí na slunce.

Alergická reakce - např. při bodnutí hmyzem, příznaky jsou např. kopřivka, nevolnost, zvracení, dušnost. Při lokálních kožních příznacích potírejte místo gely Fenistil nebo Tantum, případně podejte i celková antihistaminika v tabletách (Zyrtec, Zodac, Claritine, Xyzal, Analergin, Fenistil kapky (pro děti)). Chlaďte oblast krku a proveďte protišoková opatření. Přivolejte RZS a sledujte celkový stav postiženého. U píchnutí do jazyka – dutinu ústní vystříkat nosním sprejem (Olynth), cucat kostku ledu / nanuk.

 

9.   P ř e h ř á t í   o r g a n i s m u

Stav organismu, při kterém stoupá nekontrolovatelně teplota. Příčinou může být dehydratace (nedostatek vody v těle), fyzicky náročná činnost, přehřátá místnost, slunce. Projevy jsou zvýšená teplota, bolest hlavy, možné křeče, slabost, zmatenost, suchá kůže bez potu, možné zvracení. První pomoc je odvedení z horkého prostředí, vlažná sprcha či vlažný zábal, zajištění proudění vzduchu, doplnění tekutin,  protišoková opatření.

Přesné a detailní postupy při poskytování první pomoci pro vybrané druhy poranění obsahuje vnitřní předpis „Traumatologický plán“. Základní postupy jsou rovněž na zatavené kartičce v jednotlivých lékárničkách.

 

DOKUMENTACE BOZP

Tato dokumentace je závazná pro všechny zaměstnance jmenované společnosti a pro všechny osoby vyskytující se v jejích provozních prostorech, a to v rozsahu, ve kterém byly s dokumentací seznámeny. Tuto dokumentaci tvoří:  

a)   Vnitřní předpis BOZP

b)   Dokumentace o školení a kvalifikaci zaměstnanců

c)   Dokumentace o zdravotní způsobilosti zaměstnanců

d)   Dokumentace o pracovních úrazech

e)   Dokumentace k pracovním prostředkům a zařízením

f)    Doklady o revizích, kontrolách a údržbě pracovních prostředků a zařízení

g)   Zápisy z kontrolní činnosti Státního odborného dozoru a bezpečnostních prověrek (vnitřní kontrolní činnosti) společnosti

Dokumentace BOZP je uschována v kanceláři hospodářsko-administrativního úseku, vnitřní předpisy BOZP jsou rovněž k dispozici na sdíleném disku společnosti v elektronické podobě.

 

SEZNÁMENÍ S MÍSTNÍMI PODMÍNKAMI

Adresa společnosti je Centrum sociálních služeb Hvozdy, o.p.s., Masečín č.p. 119, 252 07 Štěchovice (jedná se defacto o adresu na hlavní budovu areálu společnosti).

Kontakty na vedoucí zaměstnance či na osoby, které je potřeba při zjištění závad nebo nebezpečných situacích informovat jsou umístěny: hlavní budova, keramická dílna, ubytovací prostory pobytových služeb, pracoviště Štěchovice.

Ošetření poskytuje zdravotnické zařízení Thomayerova fakultní nemocnice Krč, Nemocnice / Poliklinika, Vídeňská 800, 140 59 Praha – Krč, tel.: 261 081 111, 241 721 260.

 • Lékařská pohotovost: pracovní dny 16:00 – 07:00 hodin, dny pracovního volna a svátky je nepřetržitý provoz

Plánek areálu CSS Hvozdy, o.p.s.

PO - POŽÁRNÍ OCHRANA

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Vstupní školení nových zaměstnanců se týká vnitřních předpisů Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a Požární ochrany (PO). Tyto vnitřní předpisy společnosti Centrum sociálních služeb Hvozdy, o.p.s., Masečín 119, 252 07 Štěchovice, IČ: 29128218 (dále jen společnost) se vztahují na všechny její zaměstnance.

 1. Zaměstnanci, kteří jsou v pracovním nebo obdobném poměru, jsou povinni se těmito předpisy řídit i v případě, kdy plní pracovní úkoly mimo pracoviště.

 2. Za plnění úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídá ředitelka společnosti (statutární orgán). Tyto úkoly jsou rovnocennou a neoddělitelnou součástí jejích pracovních povinností. Na metodice a postupech v oblasti BOZP a PO spolupracuje společnost s externím pracovníkem.

 3. Zaměstnanec při nástupu do práce musí být řádně seznámen s právními a ostatními předpisy požární ochrany, jež musí při své pracovní činnosti dodržovat.

 

DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY

Dokumentace PO obsahuje uvedené dokumenty, které jsou součástí dokumentace a předpisů týkající se požární ochrany společnosti Centrum sociálních služeb Hvozdy, o.p.s., IČ: 29128218, Masečín 119, 252 07 Štěchovice (dále jen společnost).

 

Začlenění do kategorie činností podle požárního nebezpečí 

Obsahuje údaje o provozované činnosti, rozhodné pro přiřazení charakteristik, kterými jsou definovány činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím (§ 4 odst. 2 a 3 zákona o PO) ke konkrétní činnosti a konkrétnímu místu.

Přílohy : Prohlášení, Povinnosti organizace v oblasti požární ochrany

 

Směrnice k zajištění požární ochrany

Upravuje vytvoření vlastního organizačního systému, nezbytného pro plnění povinností vyplývajících z předpisů PO, vychází se z rozsahu provozovaných činností

Přílohy: Přehled o umístění přenosných hasicích přístrojů, požárních hydrantů a ostatních požárně bezpečnostních zařízení, Přehled o umístění výstražných a bezpečnostních značek

 

Požární poplachové směrnice

Stanovují základní pojmy a vymezují činnost zaměstnanců při vzniku požáru. Uvádějí důležitá telefonní čísla včetně kontaktů na pohotovostní služby (plyn, elektro, voda).

Hasičský záchranný sbor kraje - tel.: 150, Zdravotní záchranný služba - tel.: 155, Policie ČR - tel.: 158, Městská policie - tel.: 156, Jednotné evropské číslo tísňového volání - tel.: 112

Požární řád 

Upravuje základní zásady zabezpečování PO na místech, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním zatížením.

Přílohy: Pokyny pro činnost preventivní požární hlídky

                                                                               

Požární evakuační plán – textová část

Požární evakuační plán – grafická část

Všechny výše zmíněné dokumenty, včetně příloh a dokumentů navazujících, které se týkají předpisů požární ochrany a požární ochrany samotné jsou umístěny v kanceláři hospodářsko administrativního úseku v dokumentaci PO a dokumentaci školení PO a BOZP a jsou nedílnou součástí vnitřních předpisů společnosti.

 

ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY K ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

Základním právním předpisem, kterým je řešena požární ochrana v ČR je zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ke kterému byl vydán prováděcí předpis – vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci.

 

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

 • Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek.

 • Za plnění povinností na úseku požární ochrany u právnických osob odpovídá statutární orgán a u podnikajících fyzických osob tyto osoby nebo jejich odpovědný zástupce.

 • Plnění povinností na úseku PO je nedílnou součástí plnění úkolu a jejich porušování může být hodnoceno jako porušování pracovněprávních povinností se všemi právními důsledky.

 • Při zdolávání požárů, živelných pohrom a jiných mimořádných událostí je každý povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc (např. opatření pro záchranu ohrožených osob, uhašení požáru popř. opatření k zamezení jeho šíření, ohlásit požár a poskytnout pomoc zasahujícím jednotkám PO) a potřebnou věcnou pomoc (např. poskytnutí dopravních prostředků a spojovacích zařízení, umožnění vstupu na svůj pozemek apod.).

 • Pomoc nemusí osoba poskytnout, pokud by ohrozila sama sebe (zdravotní důvody) nebo osobu blízkou.

 

POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ PŘI ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

Zaměstnanci jsou povinni zejména:

 • Počínat si v zaměstnání tak, abych jejich činností nevznikl požár, a to zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení.

 • Dodržovat přepisy o požární ochraně, příkazy, zákazy a pokyny k zabezpečení požární ochrany a seznámit se s příslušnou dokumentací požární ochrany.

 • Dodržovat technické podmínky a návody, vztahující se k požární bezpečnosti výrobků a činností.

 • Neprovádět žádné zásahy do elektrických rozvodů (opravy elektrických zařízení a spotřebičů, demontáž krytů spotřebičů a svítidel apod.)

 • V případě zjištění nestandartního stavu či závady elektrického zařízení či spotřebiče (zjevné poškození, zařízení se přehřívá, probíjí, jiskří v něm, je cítit – pálí se) okamžitě vypnout a odpojit se zétě, následně hlásit vzniklou situaci nadřízenému vedoucímu zaměstnanci.

 • Ohlásit nadřízenému vedoucímu zaměstnanci vznik každého požáru na pracovišti.

 • Zúčastnit se školení a odborné přípravy o požární ochraně v požadovaném rozsahu

 • Znát rozmístění přenosných hasicích přístrojů a zařízení pro zásobování požární vodou (hydranty) a umět je používat

 • Zjištěný požár neprodleně uhasit dostupnými hasebními prostředky jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření, neodkladně přivolat pomoc dle požárních poplachových směrnic.

 • Znát způsob vyhlášení požárního poplachu a přivolání pomoci v případě požáru.

 • Na výzvu velitele jednotky PO (velitel zásahu) se zúčastnit zdolávání požáru a řídit se při této činnosti jeho pokyny nebo pokyny zasahujících hasičů.

 

Zaměstnanci nesmí:

 • Provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemají odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takovýchto prací zvláštními předpisy (např. odborná způsobilost v elektrotechnice, svařování apod.)

 • Poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů nebo jiných věcných prostředků PO a požárně bezpečnostních zařízení.

 • Nepoužívat na pracovišti vlastní – nepovolené spotřebiče.

 • Omezit nebo znemožnit použití označených nástupních ploch pro požární techniku.

 • Zastavovat materiálem únikové východy, cesty a přístupy k uzávěrům médií, hydrantům a hasicím přístrojům.

 

ŠKOLENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

Školení zaměstnanců se provádí při nástupu do zaměstnání a při každé změně pracoviště nebo pracovního zařazení zaměstnance. Školení se opakuje nejméně jednou za dva roky.

Školení vedoucích zaměstnanců o PO se provádí při nástupu do funkce. Školení se opakuje jednou za dva roky.

 

ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY V MIMO PRACOVNÍ DOBĚ A V DOBĚ SNÍŽENÉHO PROVOZU

 • Po ukončení pracovních činností vypnout veškerá zařízení a spotřebiče, jejichž provoz není nezbytně nutný pro činnost organizace (rychlovarná konvice, vařiče, přímotopy, osvětlení atd.)

 • Provést vizuální kontrolu pracoviště s ohledem na požární bezpečnost.

 • Zajistit pracoviště proti vstupu nepovolaných osob.

 

PODMÍNKY POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

 • Veškerá zařízení a spotřebiče užívat pouze k účelu, pro který byly určeny. Řídit se návody k používání. Lokální tepelné / světelné spotřebiče (vařiče, varné konvice, přenosná svítidla, stolní lampy, přímotopy, apod.) nesmí být provozovány bez dohledu.

 • Věnovat zvýšenou pozornost při používání prodlužovacích přívodů a rozdvojek (nebezpečí jejich mechanického poškození – nebezpečí úrazu elektrickým proudem, možnost přetížení zásuvek či rozdvojek, vznik zkratu s následným možným požárem apod.)

 • Hořlavé látky nesmí být vystaveny sálavému teplu a musí být v bezpečné vzdálenosti od otopných a osvětlovacích těles (minimálně 50 cm).

 • V případě provádění požárně nebezpečných prací, zejména svařování / práce s otevřeným plamenem / práce s rozbrušovačkou apod., musí být zajištěny podmínky pro bezpečné provedení těchto prací (vyhláška MV č. 87/2000 Sb.).

 • Hasicí přístroje, požární hydranty, uzávěry médií a elektrické rozvodny musí být trvale přístupné a nesmí být zastavěny nábytkem nebo jakýmkoliv jiným materiálem.

 • Únikové cesty  a únikový východy musí být udržovány čisté a trvale volně průchodné. Jsou označeny tabulkami s bílým piktogramem na zeleném poli.

 

PODMÍNKY HOŘENÍ – PROCES HAŠENÍ

POŽÁR JE KAŽDÉ NAŽÁDOUCÍ A NEKONTROLOVANÉ HOŘENÍ!!! Nezbytnou podmínkou hoření je hořlavá látka, vzdušný kyslík a zápalná energie. Proces hašení spočívá v odstranění / eliminaci kterékoliv ze tří nezbytných podmínek hoření.

ZÁSADY PRO LIKVIDACI POŽÁRU

 Zachovat chladnou hlavu a nepodlehnout panice!

 • Největší šance na likvidaci požáru je v jeho zárodku – pokud zasáhneme v zárodku požáru, postačí mnohdy udupat, polít sklenkou vody, přehodit něčím co zabrání přístupu vzduchu. ZÁSAH V POČÁTKU VZNIKU POŽÁRU SE DÁ ZVLÁDNOUT S MINIMEM ÚSILÍ, PROSTŘEDKŮ A S NÁSLEDNOU MINIMÁLNÍ VZNIKLOU ŠKODOU. MUSÍ BÝT OVŠEM PROVEDEN OKAMŽITĚ!

 • Vyhlásit požární poplach, přivolat pomoc.

 • Zvolit vhodný druh hasiva.

 • Pokusit se požár likvidovat nebo alespoň lokalizovat hasicími přístroji.

 • Hasební zásah provádíme z bezpečnostních důvodů vždy ve dvoučlenných skupinkách.

 • Hořící látky hasíme od shora dolů a směrem od sebe proti směru postupujícího požáru.

 • Před sálavým teplem, plameny a případnými výbuchy se chráníme pohybem u země.

 • Nikdy neotevíráme dveře do místnosti, ve které předpokládáme požár, tím způsobem, že stojíme proti dveřím, využíváme krytů.

 • Je-li to možné, v průběhu hašení se stále přibližujeme k hořícím látkám, až na maximální účinnou vzdálenost.

 • Při použití vody v uzavřených prostorech hrozí zasahujícím osobám opaření. (1 litr vody = 1.700 litrů páry --- pohyb u země, ochrana částí těla, zejména krku a uší).

 • Není-li možné požár uhasit vlastními prostředky, pokusíme se uzavřít dveře do místnosti (resp. nejbližší požární uzávěr – požární dveře).

 

PŘENOSNÉ HASICÍ PŘÍSTROJE (PHP)

Použití k likvidaci požáru ve stádiu vzniku požáru, kdy se jedná ještě o malý rozsah, nízkou teplotu okolí a slabé zakouření a je tedy možno se k místu požáru přiblížit na účinnou vzdálenost. PHP musí být pravidelně kontrolovány, musí být umístěny na trvale přístupném místě a v případě, že jsou umístěny v nepřehledných protorách musí být označeny příslušnou požární tabulkou.

Použití – PHP sejmeme z držáku a přineseme na místo, u spouštěcího mechanismu je pojistka (kovová nebo plastová jehlice s očkem nebo kroužkem), vytáhneme pojistku, namíříme hadici na oheň a stiskneme spouštěcí mechanismus (páku).

Vždy hasíme menšími dávkami hasiva po předním okraji požáru, pak postupně k jeho středu (ohnisku požáru).

 

Vodní hasicí přístroj

 • Použití – hašení pevných hořlavých látek, hořících plamenem nebo žhnutím.

 • Nevhodné je použití na hořlavé kapaliny s výjimkou kapalin vodou ředitelných.

 • Na zařízení pod elektrickým proudem je zakázáno vodu používat – nebezpečí úrazu!!!

 • Účinná vzdálenost hašení vodním hasicím přístrojem je cca do 4 m.

 

Práškový hasicí přístroj

 • Standartní prášky se používají na hašení požáru hořlavých kapalin a plynů.

 • Univerzální prášky je možno navíc použít na požáry pevných hořlavých látek, případně některých hořlavých kovů – hliník, hořčík.

 • Hašení práškovými přístroji je nutné provést jednorázově (nepřerušovat) do té doby, než si je zasahující zcela jist úplným uhašením požáru.

 • Účinná vzdálenost hašení práškovým hasicím přístrojem je od 0,5 m do 2 m.

 

Sněhový hasicí přístroj (CO2 – oxid uhličitý)

 • Použití na hašení plynů a kapalin.

 • Hlavní využití při likvidaci požárů zařízení pod elektrickým proudem.

        POZOR na přímé zasažení hasivem – držet pouze za spouštěcí mechanismus – rukojeť a proudnici (plastová roura na konci gumové hadičky), nebezpečí popálení mrazem.

 • Při hašení v malých nevětraných prostorech je nutné zajistit dostatečné větrání (oxid uhličitý vytlačuje kyslík a hrozí tak ztráta vědomí).

 • Účinná vzdálenost hašení sněhovým hasicím přístrojem je cca do 2 m.

 

POKYNY PRO EVAKUACI

 • Evakuaci řídí vedoucí zaměstnanci nebo členové preventivní požární hlídky.

 • Po vyhlášení evakuace opusťte evakuovaný objekt nejkratší únikovou cestou (platí zásada k zemi a ven), snažit se vyrozumět i kolegy, kteří nebyli přítomni na pracovišti (kuchyňky, WC, sprchy, apod.), neboť tam nemuseli výzvu k evakuaci slyšet.

 • Při opuštění evakuovaného prostoru zavřete (ale nezamykejte!) dveře a okna.

 • Při evakuaci zachovejte klid, neběhejte, nepanikařte, prostor opusťte rychlou chůzí.

 • Poskytněte pomoc postiženým nebo zraněným osobám.

 • Před otevřením dveří při úniku se dotykem rukou ujistěte, zda nejsou horké, pokud jsou dveře na dotyk horké, raději vyhledejte jinou únikovou cestu a upozorněte ostatní.

 • V případě evakuace zakouřeným prostorem přiložte za účelem omezení vdechnutí zplodin hoření nejlépe namočený kapesník před dýchací orgány (ústa, nos).

 • Po opuštění evakuovaného objektu se dostavte na shromaždiště pro kontrolu počtu evakuovaných osob.

 • Poskytněte veškeré informace o průběhu evakuace a dalších skutečnostech, které mohou pomoci zasahujícím jednotkám požární ochrany.

 

SEZNÁMENÍ S MÍSTNÍMI PODMÍNKAMI 

Příjezd do oploceného areálu Centra sociálních služeb Hvozdy, o.p.s. je možný z obce Štěchovice – Masečín anebo z druhé strany od obce Hvozdnice hlavní vjezdovou bránou.

Činnost provozovaná v uvedeném areálu náleží mezi činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (§4, odst. 2, písm. h a j). Jedná se o objekty určené pro ubytování a denní pobyt osob se sníženou schopností samostatného pohybu a orientace (osoby s mentálním postižením), ve kterých jsou složité podmínky pro zásah.

Aktuální hrozbu vzniku požáru představuje především nedbalost porušením obecně platných pravidel a zákazů uvedených v požárním řádu, a to zejména ze strany klientů sociálních služeb, případně i trestná činnost. 

V areálu se nachází chatky a domky pro ubytování osob s mentálním postižením, ke kterým je nutno přihlížet jako k osobám se sníženou schopností pohybu a orientace. Provoz Centra sociálních služeb Hvozdy, o.p.s. je v pracovní dny (Týdenní stacionář), tak i během víkendů a svátků (DOZP). V pracovní době se klienti služeb zdržují zejména v prostorách hlavní budovy či keramické dílny v horní části areálu. V odpoledních a nočních hodinách a během víkendů a svátků se zdržují v jednotlivých domcích (4 objekty) ve spodní části areálu. 

Jednotlivé objekty jsou ze smíšených stavebních konstrukcí (zdivo, dřevo). Objekty mají maximálně 2 nadzemní podlaží. Jako únikové cesty je možno posuzovat hlavní vchody do jednotlivých objektů a schodiště. 

V objektu se rovněž nachází budova elektro rozvodny s vodárnou, do nichž je možný vstup přímo od příjezdové cesty k areálu. Hlavní vypínač a hlavní uzávěr vody jsou v těchto prostorech řádně vyznačeny.

Seznámení zaměstnanců:

 • s požárně nebezpečnými místy – činnostmi v daném objektu dle začlenění činností podle požárního nebezpečí, s pracovišti a činnostmi se zvýšeným požárním nebezpečím (viz dokument Začlenění do kategorie činností podle požárního nebezpečí).

 • s umístěním a používáním prostředků požární ochrany (hasicí přístroje)

 • s dokumentací PO pracoviště

 • se způsobem vyhlášení požárního poplachu v daném objektu ( Požární poplachové směrnice ), trasami únikových cest, únikovými východy a místem shromáždění osob ( Požární evakuační plán )

 • s umístěním hlavních vypínačů elektrického proudu, hlavních uzávěrů vody

 • s důležitými telefonními čísly, případně kontakty na osoby, které je třeba při zjištění závad nebo nebezpečných situacích informovat

 • s umístěním prostředků pro poskytování první pomoci (lékárnička)

bottom of page